Los Izraela jest w Twoich rękach

Los Izraela jest w Twoich rękachApostoł Paweł powiedział w liście do Rzymian 11:13-15:

„Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję; Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?”

Innymi słowy, kiedy naród żydowski w większości odrzucił Boże zbawienie, drzwi Jego Królestwa szeroko otwarły się dla wszystkich narodów Ziemi. Jeśli tak się stało, kiedy Żydzi odrzucili Mesjasza, to wyobraźcie sobie, jak wielkim wydarzeniem będzie dzień, kiedy Go przyjmą! To przyjęcie jest ważnym kluczem do tego — aby Mesjasz powrócił.

Spędziłem wiele lat służąc w Japonii. Dlaczego Japonia? Zaintrygował mnie fakt, że w Japonii jest tylko 1% nowotestamentowych wierzących, przy tym w większości to inteligencja. Doktorzy, profesorowie, prawnicy i wszyscy oni, są oczarowani Izraelem. Ci ludzie codziennie modlą sią o zabawienie Izraela, i wiedzą że kiedy ono nadejdzie – to będzie miało bezpośredni wpływ na ich własny naród. To spowoduje „powstanie do życia z martwych” i czas odnowy. W rzeczywistości – losy wszystkich narodów, w tym również i waszego – są związane ze zbawieniem Izraela.

Kiedy służę w Japonii, to proszę ludzi, żeby modlili sia o Izrae, jeśli chcą widzieć zbawioną Japonię. Kiedy jadę do Indii, proszę mieszkańców Indii o modlitwę o zbawienie Izraela, jeśli chcą zobaczyć zbawione Indie. I w USA, mówię ludziom, że jeśli chcą zobaczyć powrót Ameryki do Boga, muszą modlić się o zbawienie Izraela.

Wierzę, że zbawienie Żydów wyzwoli szczególną Bożą moc i nastąpi czas ogólnoświatowego przebudzenia. Takiego przebudzenia, jakiego nigdy wcześniej nie było. Prorok Joel pisze:

„A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha.” (Joel 3:1-2)

Już sama myśl o tym, napawa Szatana strasznym strachem, dlatego on robi wszystko, żeby nie dopuścić do takiego przebudzenia. On wie, że istotną częścią wypełnienia proroctwa o powstaniu "do życia z martwych”, jest zmiażdżenie jego głowy, jak czytamy w Księdze Rodzaju 3:15.

Niektórzy badacze Biblii uważają, że wymienione w rozdziale 11 Listu do Rzymian przez apostoła Pawła, „powstanie do życia z martwych”, to fizyczne zmartwychwstanie przy powrocie Mesjasza. Inni twierdzą, że jest tu mowa o duchowym odnowieniu. Dla mnie jest absolutnie jasne, że chodzi tu o coś o wiele większego, niż tylko o indywidualne zbawienie człowieka.

Jestem pewien, że „powstanie do życia z martwych” jest związane z upadkiem Adama i odnowieniem całego stworzenia. Jest połączone z odkupieniem świata. Odkupieniem, które odnowi całą Ziemię do stanu sprzed upadku Adama. Powstanie do życia z martwych zatrzyma przekleństwo oddzielenia ludzkości od łaski raz na zawsze! To ostateczne wykorzenienie naszych najstraszniejszych wrogów – grzechu i śmierci.

Oczywiście wierzę w siłę wiary. Byłem świadkiem wielu uzdrowień z różnych chorób. Widziałem ludzi, którym Bóg przedłużał lata życia na Ziemi. Ale w całej historii ludzkości są tylko dwie osoby, które nie umarły: Henoch i Eliasz. (Jeszua umarł, ale zmartwychwstał !)

Możemy zobaczyć w Biblii obietnice zdrowia, uzdrowienia i wsparcia, ale dalej kontynuujemy życie w świecie, pokonanym przekleństwem upadku Adama i Ewy. Oznaki tego przekleństwa są wszędzie. Porzucony, nieuprawiany ogród, szybko porasta chwastami i cierniami, ale do tej pory dopóki przekleństwo jest prawomocne, prościej jest wyrywać te chwasty.

Mimo tego wszystkiego mam wspaniałe wiadomości ! Te chwasty znikną na zawsze, kiedy śmierć zostanie pokonana. Kiedy nastanie „życie z martwych”. Czy życie w takim świecie, który będzie funkcjonował zgodnie z pierwotnym planem, nie będzie cudowne?

Możemy przyspieszyć nastanie tego wielkiego dnia, jeśli pomożemy narodowi żydowskiemu, rozrzuconemu po całym świecie, przyjść do zbawczego poznania ich Mesjasza. I wtedy przyjdzie „życie z martwych”. Nasze modlitwy o zbawienie Bożego Narodu – to nasze wybawienie. Ich powrót do Boga – to powstanie z martwych dla nas wszystkich!

Jonathan Bernis – Żyd, który wierzy w Jeszua. Jest założycielem służby „Hear O’Israel” — międzynarodowej organizacji mesjańskich festiwali i dyrektorem wykonawczym służby „Jewish Voice Ministries International”.

Autor: Jonathan Bernis / charismamag.com
Źródło – ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Судьба Израиля в твоих руках

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!