Mesjańscy wierzący: bez odrywania od żydowskich korzeni

Mesjańscy wierzący: bez odrywania od żydowskich korzeni

Mimo, że słowo „Mesjasz” i „Chrystus”, podobnie jak przymiotniki „mesjański” i „chrześcijański” są formalnie równorzędne, to na przestrzeni lat, nabyły dodatkowego podtekstu kulturowego. Niestety, są one często źle rozumiane.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że słowo Mesjasz ma takie samo znaczenie jak Chrystus. Hebrajskie słowo Massiah, które znaczy:  „Namaszczony”, w  transliteracji na język angielski  oznacza Mesjasza. Massiah tłumaczy się na język grecki jako słowo Christos, i dalej to słowo przekładane jest jako Chrystus.

Dla wielu, Chrystus jest główną osobą wiary chrześcijańskiej, a  Mesjasz – nadzieją  narodu żydowskiego. To samo odnosi się do metki „chrześcijanin”. Stało się już zasadą, że dla Żydów, słowo chrześcijanin oznacza „nie-Żyda”. Dlatego też, kiedy Żyd, zaczyna wierzyć w Jeszuę, nazywa się go chrześcijaninem, pokazując w ten sposób społeczności żydowskiej, że człowiek ten zostawił naród żydowski i „przyłączył się do pogan”.

Aby uniknąć wszelkiego niezrozumienia naszej wiary przez społeczność żydowską, my (mesjańscy wierzący) i ci wszyscy, którzy są w jedności z nami, zaczęliśmy się określać terminem „mesjańscy  wierzący”.  Wierzący Żydzi – wciąż pozostają  Żydami, ponieważ Jeszua — jest żydowskim Mesjaszem, tak jak i Zbawicielem świata.

Gdy Żyd przychodzi do wiary w Jeszuę i zachowuje swoją żydowską tożsamość — to staje się mocnym świadectwem dla niewierzącej części społeczności żydowskiej. Bo jeśli Jeszua – jest prawdziwym żydowskim Mesjaszem, to Żyd, który w Niego wierzy, dokonuje największego aktu żydowskiej wiary!

Dlaczego skupiam się na Jeszui jako na żydowskim Mesjaszu? Dlatego, ze tak robi  Boże Słowo. Od pierwszych słów zapisanych przez Mateusza, Nowy Testament  ogłasza, że ​​Jeszua jest żydowskim Mesjaszem:  „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama” (Mt 1:1).

O ile Ewangelia według Mateusza została napisana dla społeczeństwa żydowskiego, to Ewangelia według Jana, była napisana dla pogan. Jednak, gdy Jan (Jochanan po hebrajsku) pisał do pogan, to przedstawiał  Jeszua jako Tego,  Kim  On jest — długo oczekiwanym żydowskim Mesjaszem. Należy zwrócić uwagę na terminy, którymi  Jan  posługuje się we fragmencie : Jana 1: 29-49:

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata! ... Oni (uczniowie) rzekli mu: Rabbi... Znaleźliśmy Mesjasza ... Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jeszua z Nazaretu ... Rabbi! Ty Jesteś- Synem Bożym! Ty Jesteś — Królem Izraela!”

Kiedy Jan napisał do świata pogańskiego o znaczeniu wiary w Jeszua, nie śmiał oderwać Mesjasza od Jego Biblijnych i żydowskich korzeni. Pomimo faktu, że Jan głosi w swej Ewangelii Jeszua -Zbawiciela świata (Jana 4:42), to pokazuje, że pełnomocnictwo  Jeszua być  Zbawicielem świata, opiera się na fakcie, że jest prawdziwym Mesjaszem Izraela.

Jeśli Jeszua — nie jest prawowitym żydowskim Mesjaszem, to nie ma prawa być czyimkolwiek zbawicielem w ogóle, nie mówiąc już o byciu Zbawicielem świata. Oddzielenie  Go od Jego żydowskich korzeni — oznacza oddzielenie Mesjasza od Jego prawomocnej, wiecznej władzy i służby.

Prawdą jest, że w chwili obecnej większość wierzących w Jeszuę nie są Żydami. Jednak nie zmienia to faktu, że Jeszua jest nadal żydowskim Mesjaszem, i że wiara w Niego nie czyni i nie może uczynić z Żydów  — pogan.

Rozważmy taką ilustrację z mojej książki „Mesjańskie uczniostwo”, która wyjaśnia niezrozumienie w odniesieniu do wielu żydowskich wierzących w Mesjasza:

Jest tylko jedna żydowska restauracja (Biblia), która serwuje pyszne jedzenie (Jeszua, „chleb życia” Jana 6:39). Pomimo faktu, że jest to restauracja żydowska, to znajduje się  głównie w środowisku pogańskim (świat). Jedzenie jest tak wspaniałe, że wielu pogan stało się stałymi klientami. Tak więc, jeśli ta restauracja serwuje takie wspaniałe jedzenie, że wielu pogan stało się stałymi klientami, to czy czyni to serwowane jedzenie nieżydowskim ?  Oczywiście, że nie! Żydzi mogą nadal tam jeść i cieszyć się  „domową kuchnią”.

Jeśliby ci klienci z pogan byli tak zadowoleni z jedzenia, że zabraliby trochę do domu, w ich własnych, nieżydowskich  pojemnikach  (tak, że wszyscy błędnie zrozumieliby, że jedzenie nie pochodzi z restauracji żydowskiej), to nadal nie zmienia to faktu, że jedzenie i restauracja są żydowskie. Byłoby absurdem sądzić, że Żydzi, którzy jedli w restauracji, przestaliby być Żydami, tylko dlatego, że jedli razem z poganami.

Ironia tych pytań jest taka: dość dawno temu, niektórzy z żydowskich klientów restauracji myśleli, że klienci z pogan muszą stać Żydami, aby móc tam jeść! To pytanie doprowadziło do sporych kontrowersji w żydowskiej restauracji. Doprowadziło to do spotkania się wszystkich oryginalnych – żydowskich klientów restauracji, w celu omówienia problemu. Podczas tego spotkania, w końcu zdecydowano, że „poganie, którzy jedzą potrawy żydowskie, nie stają się Żydami, ale po prostu stają się napełnionymi  poganami” (Aby przeczytać tę dyskusję i decyzję,  zajrzyj do 15 go rozdziału  Dziejów Apostolskich).

Spotkałem kiedyś wierzącego Izraelitę — Szymona, wkrótce po jego dojściu do wiary w Jeszuę. Był zainteresowany kwestią  „żydowskiej tożsamości”. Ponieważ chciał on uwielbić Jezusa, i nie pokładać żadnych nadziei w ciele, to kwestia żydowskiej identyfikacji,  wydawała mu nie więcej niż cielesną pychą. Jednak po wspólnym badaniu Pism, zdał sobie sprawę, że bycie identyfikowanym jako żydowski wierzący — nie jest większą dumą,  niż bycie identyfikowanym jako wierzący płci męskiej — to po prostu fakty.

W rzeczywistości, zgodnie z Biblią, identyfikowanie się jako Żyda wierzącego w Mesjasza — jest kwestią świadectwa  wierności Boga  Jego obietnicom, dokładnie tak, jak Paweł powiedział w liście do Rzymian 11:1-2.

Od tego czasu Szymon wzrasta jako mesjański wierzący, i choć nadal uważa, aby nie polegać na swoim ciele, to głosi również: „Am Israel Hai Basham ha Mashiah Jeszua!”, czyli  „Lud Izraela żyje w imię Jeszua Mesjasza!”

Autor — Sam Nadler / charismanews.com
Źródło: ieshua.org
Polska – Anna Skliarenko

Мессианские верующие: без отрыва от еврейских корней

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!