Miłość Pawła do Izraela

Miłość Pawła do Izraela

Jako naśladowcy Jeszua (Mesjasza Izraela) bierzemy „przykład miłości” od Boga, żeby kochać jak On kocha. Chociaż Bóg kocha wszystkich ludzi tak samo, to Boży plan zbawienia dla ludzkości, zgodnie ze słowami Pawła, podporządkowany jest priorytetowi — Ewangelia „ najpierw dla Żyda” (Rzym. 1:16). Paweł, jako apostoł narodów, miał prawo nauczać o Bożych priorytetach; głęboka Boża relacja miłości do „zaginionych owiec, z domu Izraela” (Mat.10:6) nigdy się nie zmieniła, nawet wtedy, gdy naród Izraela wrócił do ziemi Izraela nie powracając do Boga. Jak więc teraz my — mesjańscy wierzący, możemy odpowiedzieć na Bożą miłość do Izraela? Widzimy to w Rym.10:1

Pasja Pawła dla Izraela, „pragnienie mego serca” — jest jego motywacją do służby:

„Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.” (Rzym.10: 1)

I chociaż  była to osobista pasja Pawła („pragnienie mojego serca”), to jest uniwersalnym priorytetem dla nas, jako członków rodziny Mesjasza. Odnosi się to nie tylko do żydowskich wierzących, ale wszystkich prawdziwie wierzących, którzy rozumieją Boży plan zbawienia i Bożą tęsknotę za utraconym ludem. Pragnienie serca Pawła odzwierciedla w ten sposób serce Boga, motywuje Pawła w modlitwie i służbie. Paweł używa tego samego greckiego słowa eudokia („pragnienie serca”) tutaj i w Fil.1:15 („przychylność, życzliwość”) jako motyw do głoszenia orędzia o Mesjaszu.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego nie modlisz się, nie świadczysz, lub nie służysz Panu z większą wytrwałością i uporem? Ponieważ klucz jest w sercu. Niemożliwe jest być bardziej zmotywowanym w służbie na podstawie miłości Boga do Izraela. To jest możliwe tylko wtedy, gdy Boża miłość do Izraela staje się naszą własną. Nasze serca muszą podporządkować się Bożemu sercu, a wtedy miłość Mesjasza (który wciąż płacze, patrząc na Jerozolimę) wypełni nasze serca. Prawidłowa teologia nie wystarczy. Tylko prawdziwa osobista relacja z Bogiem doprowadzi do tego, że nasze serce będzie motywowane Bożą miłością.

Żarliwa miłość Pawła do Izraela pochodziła z serca, które poddało się Bożej woli, dlatego sercem Apostoła kierowała miłość Mesjasza (2 Kor.5:14). W Liście do Rzymian 9:1-2 widzimy smutek Pawła z powodu Izraela, a dalej w rozdziale  9:27 i 11:26 — jego miłość i nadzieję. Obydwie te rzeczy składają się na pojęcie „bycia wierzącym”. Serca Samego Pana boleje nad każdą zagubioną owcą z domu Izraela. Bóg kocha ich „miłością wieczną” (Jer. 31:3). Dlatego każde serce podporządkowane Jego sercu, będzie ubolewać, a jednocześnie mieć nadzieję, ponieważ taka jest miłość Pana. Przez Mesjasza mamy nieodłączną miłość Boga (Rzym 8:39-9:2), dlatego jesteśmy nie tylko na wieczność bezpieczni, ale też wszystko, co dotyka Jego serca, będzie dotykać również naszego. Jesteśmy zjednoczeni sercem z Bogiem.

Modlitwa Pawła o Izrael: Modlitwa jest rodzajem służby

«Modlitwa» Pawła jest prośbą, wołaniem do Pana w wielkiej potrzebie. Często błagamy Boga o zaspokojenie naszych osobistych potrzeb, ale możemy Go również prosić, wstawiając się w imieniu innych (2 Kor. 1:11, itd.). Podobnie kiedy „prosimy o pokój dla Jeruzalem” w imieniu Izraela (Ps.121:6), Paweł też wstawiał się w imieniu Izraela. W obydwu przypadkach jest taka sama  motywacja. Czy nie straciliśmy swojej pasji? Czy „przynagla nas” miłość Mesjasza (2 Kor.5:14)? Jeśli nie dotykają nas potrzeby zgubionych owiec domu Izraela, to znaczy, ze nie chodzimy blisko z Bogiem.

Stwierdzenie Pawła,  że ​​Izrael będzie „zbawiony”, jest wezwaniem do służby:

Co jest największą potrzebą Izraela? Jak w przypadku wszystkich ludzi – zbawienie. To nie pokój z Palestyńczykami, ani pokój z Syrią, najważniejszy jest — pokój z Bogiem! Żarliwa modlitwa Pawła była skupiona na jednym – aby Izrael usłyszał dobrą nowinę o Mesjaszu i w nią uwierzył, żeby naród żydowski uwielbił Mesjasza i wyznał, że Jeszua – jest Panem (Rzym.10: 9).

I nie ma tutaj żadnej bezradności: było coś, co Paweł mógł zrobić — mógł się modlić i służyć własnym  przykładem. Właściwy motyw i właściwe przesłanie prowadzą do właściwej służby. To właśnie jest pasja, która sprawia, że​​ służba Word of Messiah Ministres chce nieść dobrą nowinę i zasadzać nowe mesjańskie wspólnoty kochające Jeszua, na całym świecie. Boże obietnice są gwarancją tego, co On uczyni, ponieważ Boże obietnice odpowiadają pragnieniom Jego serca. Paweł pokładał nadzieję w niezawodnych obietnicach Słowa Bożego, ponieważ Bóg obiecał, że pewnego dnia Izrael także „spojrzy na” Jeszuę i będzie zbawiony (Zach.12:10, Iz.53). Dlatego, jeśli wasze serce podporządkowuje się Bożemu sercu, a Jego pragnienie – jest pragnieniem waszego serca, to wówczas Jego obietnice będą waszymi modlitwami, a Jego Słowo – waszym wyznaniem i nadzieją.

Любовь Павла к Израилю

Autor — Sam Nadler / wordofmessiah.org
Polska — Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!