Parsza Pinchas: Czy Bóg jest niesprawiedliwy?

Parsza Pinchas: Czy Bóg jest niesprawiedliwy?

פִּינְחָס (Pinchas)

Księga Liczb 25:10 – 30:1

Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Czasami życie może wydawać się niesprawiedliwe, gdy patrzymy na ludzi wokół nas, którzy jak sądzimy, odnoszą większe sukcesy w jakiejś dziedzinie, albo wydaje nam się , że  Bóg jest dla nich bardziej przychylny – szczególnie kiedy oceniamy powierzchownie. Jednak  spoglądając dokładniej i głębiej, odkrywamy, że słowo „nieuczciwie, niesprawiedliwie ” nie istnieje w połączeniu z Bogiem. Ta prawda jest bardzo wyraźnie widoczna  w tym cotygodniowym rozdziale.

Jednym z głównych tematów tego fragmentu jest przeniesienie roli przywódcy z Mojżesza, na jego naśladowcę Jozuego. Ma to ma miejsce przed wejściem narodu Izraela do Ziemi Obiecanej. W Księdze Liczby 27:12-18 czytamy:

„I rzekł Pan do Mojżesza: Wejdź na tę oto górę Abarim i zobacz ziemię, którą daję synom izraelskim.  A gdy ją obejrzysz, zostaniesz także i ty przyłączony do swojego ludu, jak został przyłączony twój brat Aaron, za to, że podczas waśni ludu ze mną sprzeciwialiście się rozkazowi mojemu na pustyni Syn, aby mnie uwielbić na ich oczach przez dostarczenie im wody. To są wody Meriba w Kadesz na pustyni Syn. I przemówił Mojżesz do Pana tymi słowy: Niechaj Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, wyznaczy męża, który by przewodził zborowi, który by szedł na ich czele i chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. I rzekł Pan do Mojżesza: Weź Jozuego, syna Nuna, męża obdarzonego duchem, i połóż na nim swoją rękę.”

Po pierwsze musimy zauważyć, że Bóg przez swoją dobroć zadbał, aby Mojżesz przed śmiercią na własne oczy zobaczył ziemię obiecaną. Czasami mamy przywilej ujrzenia owoców naszej ciężkiej pracy, ale w niektórych przypadkach dopiero następne pokolenie zbierze to, co my zasialiśmy. Inną ważną kwestią w tym fragmencie jest prawdziwie pasterskie serce Mojżesza, który w tamtej chwili nie użalał się nad sobą, ale troszczył się o to,  kto będzie następnym pasterzem Izraela. Wspaniale byłoby widzieć ten rodzaj troski we współczesnym świecie, szczególnie w naszych przywódcach.

Ale w odniesieniu do kary wymierzonej Mojżeszowi, moglibyśmy  powiedzieć: „Bóg jest bardzo niesprawiedliwy! Dlaczego Mojżesz, wielki przywódca przy wyjściu z Egiptu, prorok Boży i wierny sługa narodu, nie mógł  wejść do ziemi obiecanej tylko z powodu jednego błędu?”  Istnieje jeden bardzo ważny  powód. Mojżesz miał bezsprzecznie Boże  powołanie dla swojego życia i odegrał ważną rolę w narodzinach Izraela jako narodu przy  górze Synaj, i w przekazaniu Izraelowi praw i  przykazań Bożych, które mieli wypełniać.

Ale Mojżesz, który duchowo reprezentował dar Bożego prawa, nie mógł być tym, który wprowadzi Izraela do obiecanej ziemi, z powodu głębszego znaczenia tego wydarzenia. Wejście Izraela do Ziemi Obiecanej jest obrazem duchowego wejścia każdej osoby we właściwą relację z Bogiem. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 3:20 wyjaśnia, że ​​prawo ujawnia nasze grzechy, ale od niech nie wyzwala:

„Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu.

Dlatego religia i przestrzeganie prawa nigdy nie może doprowadzić nas do Boga, abyśmy mogli duchowo wejść do ziemi obiecanej.

Ale Bóg, w Swojej wielkiej miłości i miłosierdziu, powołuje nowego pasterza o imieniu Jozue  ( Jeszua – Jezus), co po hebrajsku znaczy „Pan zbawia”, aby to on wprowadził  naród do ziemi. Podczas gdy Mojżesz symbolizuje Prawo Boże, które objawia nasze grzechy i naszą potrzebę odkupienia, Jozue symbolizuje zbawczą rękę dobrego pasterza, który wprowadzi swój lud „do ziemi”. Imię Jozue (Jeszua) proroczo wskazuje na ważniejsze imię, które jest ponad wszelkie imię, a które ma dokładnie takie samo znaczenie – Jeszua (Jezus) – „On zbawi swój lud od grzechów jego” (Mt 1:21).

Czy walczysz z Bogiem lub czujesz niesprawiedliwość w swoim życiu? Prawda jest taka, że ​​podobnie jak Izrael, a nawet Mojżesz, wszyscy zasługujemy na śmierć i sąd z powodu naszego buntu i grzechu; ale dzięki Bogu za obraz Jozuego! On jest wyraźnym obrazem Mesjasza Jeszua, Dobrego Pasterza, który jako jedyny może nas doprowadzić do obecności Boga w odwiecznej ziemi obiecanej.

Źródło: ieshua.org od oneforisrael.org
Polska: Anna Skliarenko

Последнее пожертвование: 21.11. Спасибо!