Jak Jezus może być synem Dawida?

Jak Jezus może być synem Dawida?

Niektórzy twierdzą, że narodzenie z dziewicy oznacza, że ​​Jeszua (Jezus) nie może być Mesjaszem. Ale czy widzicie, że jedną z istotnych cech prawdziwego Mesjasza Izraela jest to, że pochodzi On z rodu króla Dawida (Iz. 7:13-14; 9:6-7; Jer.23: 5-6)? Ponieważ Jezus nie miał ziemskiego ojca, a to właśnie linia rodowa ojca powinna prowadzić do Dawida, więc wygląda na to, że Jeszua nie może być z rodu Dawida. Innymi słowy, jeśli urodził się z dziewicy, czy nie pozbawia Go to prawa do bycia „synem Dawida”?

Legenda o dwóch rodowodach

W rzeczywistości, linia rodowa Dawida jest nie tylko ze strony ojca Jeszua, Józefa, ale także przez Jego matkę Miriam. Chociaż nie od razu jest to oczywiste, ale Łukasz w spisanej przez siebie historii, śledzi  genealogiczna linię Miriam do króla Dawida: „A Jezus rozpoczynając działalność [swoją służbę],miał lat około trzydziestu, a był jak mniemano synem Józefa syna Helego, syna Matataisza, …Lewiego, ... Elikama, Natana, Dawida” (Łuk.3:23-31).

Naukowcy odkryli interesujące rzeczy na temat tej genealogii. Rodowód ojca miał wielką wagę w pierwszym wieku. Talmud wyjaśnia, że ​​ „tylko rodzina ojca nazywana jest rodziną; rodzina matki nie jest nazywana rodziną” (Jewamot 54b). Więc kiedy Łukasz powołuje się na linię genealogiczną Miriam, zachowuje oficjalnie zatwierdzoną metodę, podłączając ten ród do linii Józefa, ojczyma Jeszua.

Jeśli chodzi o greckie wyrażenie „jak mniemamo” Risto Santala pisze: „Grecka fraza odpowiada hebrajskiemu wyrażeniu ke-hozqâ lub kemo huhzaq, co oznacza, że ​​sprawa została zatwierdzona prawomocnie. Zatem prawo pozwalało łączyć Jeszua  poprzez Józefa z jego teściem — czyli ojcem Miriam -  Helim  lub inaczej  Eliaszem.” (Mesjasz w Nowym Testamencie w świetle pism rabinicznych, William Kinnaird Jerozolima: Keren Ahvaт Meshihit).

Z drugiej strony, Mateusz pisze, że linia genealogiczna Józefa wywodzi się od króla Dawida: „ Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona ... a Salatiel zrodził Zorobabela.; A Zorobabel był ojcem Abijuda; ... Eleazar zrodził Matana; Matan zrodził Jakuba; Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus (Jeszua), zwany Chrystusem (Mesjaszem)” (Mat. 1:6-16).

sondavid2

Czytając „zrodził” w najbardziej naturalny sposób — jako odniesienie do pochodzenia biologicznego — widzimy odniesienie do faktu, że Mateusz spisał rodowód Józefa. Mamy zatem dwie różne linie rodowe, przedstawione w dwóch narracjach Ewangelii. Józef pochodził od najsłynniejszego syna Dawida — Salomona; a Miriam poprzez Natana, pochodziła od innego syna Dawida.

W konsekwencji obydwa podania mówią nam, że zarówno Józef, jak i Miriam pochodzą z rodziny króla Dawida. Jest jednak coś więcej w tej historii, ponieważ Tanach podaje pewne ważne informacje o tym, dlaczego unikalny rodowód Jeszua jest tak ważny.

Przekleństwo Jehojachina?

Według proroka Jeremiasza, Jehojachin  (potomek króla Dawida), popadł pod przekleństwo i skompromitował ród Dawida, czyniąc swoich potomków niezdolnymi do służby królewskiej : „Tak mówi Pan: Zapiszcie męża tego jako bezdzietnego, jako męża, któremu przez całe jego życie się nie wiedzie: bo żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść na tronie Dawida i znowu panować w Judzie.” (Jer. 22:30).

Ponieważ Józef pochodził z tej linii, ani jeden fizyczny potomek Józefa nie mógł odziedziczyć tronu Dawida. Linia Miriam była bez skazy, dlatego jej syn mógł prawomocnie pretendować do tronu ​​Dawida.

Jednak jako ojczym, Józef był prawnym opiekunem Jeszua. W ten sposób Józef zapewnia prawne powiązanie Jeszua z linią Dawida. Dlatego też genealogia Józefa ma znaczenie w zapisie Mateusza. To pokazuje, że Jeszua nie miał ojca lub opiekuna spoza linii Dawida, który dałby mu rodowód poza rodem Dawida.

Z drugiej strony, nawet jeśli tylko Jego matka pochodziłaby z linii Dawida, dla Jeszua byłoby to wystarczające, aby być potomkiem Dawida. Niektórzy tradycyjni rabini mogą protestować przeciwko temu, mówiąc, że strona matki nie może dać genealogicznego powinowactwa, a prawdą jest, że zapisy biblijne są z linii męskiej. Jednak Biblia uznaje wyraźne wyjątki dotyczące kobiecego prawa do przekazania dziedzictwa rodziny (Liczb 27:1-7).

Tak więc, niezależnie od tego, czy pochodzenie Jeszua jest  rozpatrywane ze strony prawnej linii ojczyma czy ze strony biologicznej matki, Jeszua jest „synem Dawida” i prawomocnym Mesjaszem Izraela. W rzeczywistości, ponieważ o Mesjaszu prorokowano jako o „narodzonym z dziewicy” (Iz.7:13-14), takie właśnie miało być Jego pochodzenie. Fakt, że prawdziwy Mesjasz miał być nie tylko synem Dawida, ale narodzić się z dziewicy, zawęża linię genealogiczną. Jacy inni legalni pretendenci oprócz Jeszua, aspirują do tej pozycji?

sondavid3

Syn Dawida, Pan Dawida

Paradoksalnie, Mesjasz, syn Dawida, powinien być jednocześnie  Synem Bożym — w rzeczywistości, Mesjasz miał być Potężnym Bogiem (Iz.9:5.6 — w języku hebrajskim, El Gibbor). Przeznaczeniem Syna Dawida jest nie tylko panowanie z tronu Dawida nad całym Izraelem, ale też sprawowanie najwyższej władzy nad wszystkimi narodami świata (Iz. 2:1-4; 11:10; 49:6). Znów Jeszua jest jedynym pretendentem z właściwym pełnomocnictwem.

W Psalmie 2:12, Dawid napisał: „Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!".

„Złożenie hołdu” oznacza oddanie Synowi czci, symbolikę tego można zobaczyć podczas całowania pierścienia króla. Dlatego Jeszua jest jedynym, który ma prawdziwą władzę nad każdym życiem. Jeszua jest jedynym prawdziwym Synem Bożym, Któremu powinniśmy oddawać należną Mu cześć. Jeszua jest jedynym Synem Dawida, który może zapewnić prawdziwe bezpieczeństwo naszemu narodowi dzisiaj i w wieczności, jak przepowiedziano  w Jeremiasza 23:5-6:

Oto idą dni — mówi Pan — że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą.

Nadzieja na przyszłość

Pewnego dnia Izrael, będzie rozkoszować się tym bezpieczeństwem, gdy my, jako naród, powrócimy do syna Dawida, Pana, Mesjasza Jeszua, jak przepowiedział Ozeasz w wersecie 3:5: Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci."

Dzisiaj każdy z nas osobiście może wrócić do naszego prawdziwego Pana i Króla, Jeszua i być zbawionym, żyć bezpiecznie i przyjąć Jego dobroć. Oddajmy hołd Synowi, poddając się Jego władzy przez posłuszeństwo Jego Słowu. Wyznając nasze grzechy i opierając się na jego odkupieniu, polegając na Jego ofierze, możemy odpocząć, wiedząc, że On jest naszym Panem i naszą Sprawiedliwością.

Autor: Sam Nadler
Źródło: ieshua.org
Polska – Anna Skliarenko

Как Иисус может быть Сыном Давида?

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!