10 przyczyn dlaczego modlę się za Izrael

10 przyczyn dlaczego modlę się za Izrael

10 przyczyn dlaczego modlę się za Izrael – to praca zbiorowa misji : „Modlitwa za Izrael” i Wspólnoty Żydów Mesjańskich — „Światło Mesjasza”

Słynny w żydowskim świecie uczony – Hillel, żyjący w Izraelu w 72 r. p.n.e. mówił: „Nie mów tylko, że niemożliwe jest zrozumieć” i miał nadzieję, że uczniowie jakimś sposobem w końcu zrozumieją.

Biblia mówi proste rzeczy, i my sami, czytający tę Księgę Ksiąg, komplikujemy tę prostotę, próbując dodawać swoje poprawki i komentarze.

„Proście o pokój dla Jeruzalemu…” To nie jest tylko prośba – to jest nakaz, dla wszystkich, którzy wierzą Bogu. To przykazanie, które nakazuje nam modlitwę.

I to jest potrzebne zarówno tym, o kogo jest modlitwa, jak i tym, kto wznosi modlitwę.

To właśnie jest prostota. Kiedy my oddajemy – my otrzymujemy i na odwrót, kiedy my otrzymujemy tylko dla nas samych – tracimy nawet to, co mieliśmy.

Modlitwa o Izrael nie wpłynie na nasze zbawienie, ale jeśli ją zaniedbamy, to całkiem możliwe, że nie zobaczymy tego, co Bóg przygotował dla nas;

nie wrośniemy i nie wejdziemy na inny, wyższy duchowy poziom.;

nie zobaczymy nowych horyzontów i nie wejdziemy w nowe możliwości.

Wypełniajcie Słowo, nie bądźcie tylko słuchaczami.

10 przyczyn dlaczego modlę się o Izrael.

  1. To nakaz Boga dla nas wszystkich.

„Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują!” (Ps.122:6)

  1. Zbawienie Izraela jest jednym z warunków powrotu Jeszua.

„Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?” (Rz.11:15)

„Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.” (Mt.23:39)

  1. Modląc się o Izrael, spełniam przykazanie miłości, niosąc brzemiona Izraela jako powołany przez Boga

„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.” (Gal.6:2)

„A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.”(1 J.4:21)

  1. Modlitwa za Izrael to prorocze działanie, które mówi o jedności Ciała Mesjasza — Kościoła.

„On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka; I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń.” (Ef.2:15-17)

  1. Błogosławiąc Izrael, modląc się o niego, modlę się o swój własny dom i bliskich.

„I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi.” (Rdz.12:3)

  1. Modlitwa za Izrael to moja wiara w działaniu. Modlitwa to wyrażenie mojej wiary.

„Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.” (Jak. 2:26)

  1. Modlitwa o zbawienie Izraela to uznanie Bożego planu zbawienia, takim, jakim zaplanował go Bóg, i uświadomienie sobie mojego miejsca w tym planie.

„Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje — mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze.” (Iz.55:8-9)

„Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka”. (Rz. 1:16)

  1. Ponieważ sam jestem Żydem, i moja wiara w Jeszua inspiruje mnie do modlitwy o mój naród.

„Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.” (Rz. 10:1)

  1. To jest wyraz mojej wdzięczności, ponieważ sam zostałem usynowiony przez Boga, wszczepiony do szlachetnego drzewa oliwnego i stałem się częścią wspólnoty Izraela i problemy moich braci są moimi problemami.

„Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy (wspólnocie Izraela -dopisek tłumacza) przez krew Chrystusową.” (Ef.2 12-13)

  1. To moja służba, być stróżem na murach i wstawiać się o Izrael.

„Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie! I nie dajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi!” ( Iż. 62:6-7)

Źródło: ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

10 причин, почему я молюсь за Израиль

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!