JAK? … „Cały Izrael będzie zbawiony”

JAK? … „Cały Izrael będzie zbawiony”

I w ten sposób”… czyli w jaki ? To jest niezwykle ważne pytanie, także dla mnie. Porusza ono kwestię zbawienia całego Izraela.

Wyrażenie to znajdujemy w Liście do Rzymian 11:26. Fragment ten znany jest każdemu, kto angażuje się w służbę dla narodu żydowskiego. To punkt kulminacyjny rozważań Pawła nad powiązaniem pomiędzy naturalnym Izraelem, a wierzącymi z pogan. W rozdziale 11 apostoł zwraca się do wierzących Kościoła rzymskiego, oznajmiając im i pouczając o Bożym planie dla Izraela. Rzymianie zdawali się przyjąć wtedy niebiblijną, antysemicką teologię, głoszącą, że Bóg zrezygnował z Żydów i odrzucił swój lud.

Nie! Przenigdy!

Paweł tłumaczy wierzącym, że ​​Bóg absolutnie nie odtrącił Swojego narodu (Rz.11:1), w języku greckim posłużył się dosłownie stwierdzeniem — nie, przenigdy. Objaśnia też, na czym polega niezwykłość Bożego planu, który  uwzględnia, że nawrócenie pogan wywoła w Izraelu zazdrość. Przyszłe przyjęcie przez naród żydowski – Jeszui, doprowadzi do przebudzenia. Będzie to o wiele „większe bogactwo”, czyli „powstanie do życia z  martwych (Rz.11:12,15).

Jednak w dalszej części rozdziału Paweł surowo ostrzega nowonarodzonych pogan, że jeżeli tylko osądzą Izrael, czyli Bożego pierworodnego, mogą stracić udział w korzeniu i sokach drzewa oliwnego/Domu Bożego i zostać odcięci (Rz.17-23). Dlaczego? Ponieważ „ten sposób”, o którym wspomina na początku autor listu, uwzględnia ponowne wszczepienie w swoją własną oliwkę starszych w wierze braci, a nie ich wieczne odrzucenie.

Następnie Paweł przechodzi do objaśnienia tajemnicy Bożego planu wobec Izraela i narodów. I zwieńcza to jednym z najbardziej ekscytujących stwierdzeń, jakie pojawiają się w Nowym Przymierzu. Po hebrajsku brzmi ono: KOL ISRAEL YIVASHA — cały Izrael zostanie zbawiony.

Nie bądź ignorantem!

Paweł daje klucz w tych słowach: w ten sposób. Dla pełnego zrozumienia jego myśli, musimy cofnąć się o jeden werset, aby móc odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób ?”.

A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,  i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.” (Rz.11:25).

photo — Alex DROP

Rozłóżmy treść tego wersetu na części:

1. Paweł obawia się arogancji ze strony Rzymian.
2. Ci stali się aroganccy w wyniku ignorancji.
3. Lekceważyli coś, co nie było takie oczywiste – Paweł określa to tajemnicą.
4. Jeśli będą tkwić w arogancji, mogą zostać odcięci.
5. Tak, więc Paweł stara się objawić tę wielką tajemnicę.

W większości przypadków, kiedy Paweł posługuje się słowem tajemnica, odnosi się głównie do relacji Żydów i pogan w świetle Nowego Przymierza. W Liście do Efezjan używa tego słowa siedem razy, a w rozdziale trzecim aż czterokrotnie — w wersetach 3, 4, 6 i 9, aby wyjaśnić tajemnicę eklezji, czyli powstałego ze zjednoczenia Żydów i pogan -jednego, Nowego Człowieka.

Tajemnica ta polega na tym, że przez Ewangelię poganie razem z Izraelem stają się dziedzicami, członkami jednego ciała i uczestnikami obietnicy w Mesjaszu (Ef.11:6).

Wróćmy zatem do Listu do Rzymian 11:25. Paweł wyraża w nim swoją obawę, że Rzymianie zlekceważyli tę tajemnicę niezwykłego planu dla fizycznego Izraela w czasach ostatecznych, który miał doprowadzić do przebudzenia w narodach. Przeoczenie tej tajemnicy wywołało w Rzymianach zarozumiałość i poczucie wyższości wobec Izraela. Apostoł martwi się tym, ponieważ kocha kościół rzymski i chce dla niego powodzenia. Równocześnie wypowiada proroctwo przyszłemu, globalnemu Kościołowi, błagając go, aby nie zwrócił się przeciwko „naturalnym gałęziom”, czyli Izraelowi.

Jest świadomy, że ta antyizraelska postawa mogłaby doprowadzić do sądu nad całymi pokoleniami. Wspomina o tym już wcześniej:

„Nie miej zbyt wysokiego mniemania o sobie (nie wynoś się nad Izrael). Raczej uważaj! Jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych (niewierzącego Izraela), może nie oszczędzić i ciebie. Lepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga — na surowość dla upadłych i na dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci (wobec Izraela), bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty.” (Rzymian 11:20-22).

Dla Boga ważny jest Jego plan

Powyższy fragment brzmi naprawdę zatrważająco. Mówi on o cenie, którą Bóg określił do wypełnienia swojego planu. Mimo to Kościół w zatwardzeniu to zlekceważył. Wykazał się obojętnością wobec planu Ojca i, niestety, doprowadził do ogromnej, czyli 1900-letniej przerwy. To tak, jakby przez nieposłuszeństwo, został wciśnięty przycisk pauzy, zapobiegając realizacji Bożego zamysłu. Kościół, obecnie prawie całkowicie nie-żydowski (nie złożony z Żydów) , nie usłuchał proroczego ostrzeżenia Pawła i w zamian stał się największym prześladowcą narodu żydowskiego. Tak, nawet Hitler cytował Marcina Lutra, aby usprawiedliwić swoje działania!

Dziękujmy jednak Bogu, że możemy za naszego życia oglądać zmianę odniesienia w stosunku do Izraela.  Proces ten rozpoczął się od kiedy prasa Guttenberga doprowadziła do „zerwania kajdan”, jakie Kościół Katolicki nałożył każdemu wierzącemu zakazując mu czytania Pisma. Jednak, pomimo rozpoczęcia masowej dystrybucji Biblii, teologia zastąpienia zakorzeniła się tak głęboko, że tylko garstka ludzi wierzących świadomie ją odrzuciła.

Chiny, Afryka, Indie!

Obecnie, jesteśmy świadkami przebudzenia w regionach o nie-ewangelicznej tradycji, takich jak Chiny, Indie, czy Afryka. Narody te czytają Biblię, nie mając zakorzenionej 1900-letniej europejskiej  antyizraelskiej (i w większości przypadów antysemickiej) teologii, dlatego mają zdolność zrozumieć Boże serce dla Izraela — Jego pierworodnego. Obecnie powracamy na tą drogę , która ma doprowadzić do pełnej duchowej odnowy Izraela – a nawet odkupienia całego świata (Tikkun Haolam).

To się już rozpoczęło! Liczba wierzących Żydów jest znacznie większa niż kiedykolwiek wcześniej. W odróżnieniu od przeszłych wieków, większość nadal identyfikuje się ze swoją żydowską tożsamością. To przyjęcie Żydów wyzwala przebudzenie w wielu narodach świata (Rz. 11:12, 15).

Bóg posłużył się Izraelem, aby zanieść Ewangelię do narodów. Teraz pragnie użyć wierzących z narodów do wywołania w Izraelu zazdrości (Rz.11:11) i przyprowadzenia ich do Jeszui. Ten plan został zahamowany przez chrześcijański antysemityzm na okres 1900 lat! Obecnie widzimy jak Bóg otwiera oczy wierzących pogan na tę prawdę, a naród żydowski przyjmuje Jeszuę, jak nigdy dotąd ! Miłość pogan do Żydów, ma bezpośredni wpływ na to, aby naród Izraela odnalazł w Jeszui swojego Mesjasza.

Wróćmy więc do naszego pierwotnego pytania. Co Paweł ma na myśli, mówiąc: „w ten sposób”?

1. Izrael otrzymuje ewangelię.
2. Większość Żydów i przywództwo duchowe ją odrzuca.
3. Dobra Nowina dociera zatem do narodów.
4. Zrywając z Bożym planem, Kościół z narodów zwraca się przeciwko Izraelowi na około 1900 lat.
5. Wracając jednak na właściwą drogę, narody dążą do „wywołania w Izraelu zazdrości” (Rz.11:11)
6. Przyjęcie przez Żydów Jeszui w czasach ostatecznych doprowadzi wśród pogan z narodów do przebudzenia, które stanie się dla nich o wiele większym bogactwem.
7. Proces ten prowadzi do kulminacyjnego działania Boga pośród Żydów, tak wielkiego, że ludzie będą mogli powiedzieć: Cały Izrael został zbawiony.
8. Wtedy Jeszua powróci na białym koniu (Obj. 19:11) na Górę Oliwną w Jerozolimie (Zach. 14:3-4) i stanie się Królem całej ziemi!

Teraz więc możemy zrozumieć, w jaki sposób cały Izrael będzie zbawiony.

«И так весь Израиль спасётся…» Как так?

Autor: Ron Cantor / messiahsmandate.org
Polska: Zuzanna Borówka

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!