Miesiąc Elul: przygotowując się do spotkania z Nim

Miesiąc Elul: przygotowując się do spotkania z Nim

Dni, które nastają jesienią, są najważniejsze w kalendarzu żydowskim. Nazywają się Strasznymi (Groźnymi) Dniami (lub „Jamim  Noraim”) i obejmują Święto Trąb, znane także jako Żydowski Nowy Rok, oraz Dzień Pojednania lub Jom Kippur.

Na początku, — uwaga, módlcie się!

Przygotowania do Groźnych Dni Trąb i Odkupienia zaczynają się w szóstym miesiącu kalendarza żydowskiego, w miesiącu Elul (zbiegającym się z sierpniem i wrześniem w kalendarzu gregoriańskim). Jednym z obyczajów jest czytanie Selichot, specjalnych modlitw o przebaczeniu, które są również czytane w dni postu. W tradycji sefardyjskiej (hiszpańskiej, arabskiej) modlitwy te są odmawiane przez cały miesiąc; w tradycji aszkenazyjskiej (wschodnioeuropejskiej) modlitwy te są dodawane do regularnych modlitw porannych pod koniec miesiąca. Te modlitwy są kontynuowane również podczas  dziesięciu dni pokuty, kiedy ludzie rozważają głębokie kwestie życia i śmierci, grzechu i przebaczenia.

Znaczenie tych modlitw w tradycyjnej myśli żydowskiej wskazuje na trzy poziomy przebaczenia, które ludzie mają nadzieję osiągnąć. Tradycyjnie te trzy poziomy są określone przez trzy hebrajskie pojęcia: slicha (przeprosiny), mechila (przebaczenie) i kappara (odkupienie). Wszystkie one związane są z przebaczeniem, ale każde posiada  swoje własne znaczenie i sens.

W Izraelu najbardziej rozpowszechnionym słowem jest a-lia  „przepraszam” lub slicha „wybacz”. Jest to pierwszy krok, czyniony przez osobę, która popełnia grzech , zarówno wobec Boga, jak i wobec człowieka. Człowiek prosi o przebaczenie, mówi do poszkodowanej strony: „Przepraszam za to, co zrobiłem. Szczerze żałuję, że to zrobiłem i nigdy więcej tego nie zrobię”. Niewiarę w szczere przeprosiny i nieprzyjęcie ich, uważa się za rzecz okrutną.

Mechila jest zazwyczaj tłumaczona jako „wymazywanie” i odpowiada na pytanie: „Czy możemy przywrócić naszą relację na taki poziom, na jakim była zanim cię obraziłem?”. Na tym poziomie relacja uzyskuje efekt przycisku Reset. Jest to bardziej skomplikowane niż slicha, ale nie niemożliwe.

Kappara jest zwykle tłumaczony jako „odkupienie” (jak Jom Kippu -  Dzień Odkupienia). Ten poziom jest najgłębszy i dotyczy nieczystego sumienia człowieka. Wyjaśnia, że ​​tylko Bóg może uzdrowić i uspokoić sumienie człowieka. W tradycyjnych kręgach żydowskich -„Kappara” dopełnia ten trzyetapowy proces w Jom Kippur.

Pełne oczyszczenie

Co w rzeczywistości może przynieść najgłębszy poziom przebaczenia między człowiekiem a Bogiem? Pamiętamy, jak naród żydowski grzeszył podczas darowania prawa na Synaju, kiedy ludzie zrobili sobie złotego cielca i czcili go. Począwszy od miesiąca Elul, Mojżesz modlił się do Boga o duchowe odrodzenie  Izraela. Dobroć i łaskawość Bożej odpowiedzi, przejawiła się w podarowaniu nowych tablic z dziesięcioma przykazaniami i we wznowieniu Jego Obecności pośród ludu. Legenda głosi, że kiedy Mojżesz po raz drugi wszedł na górę, aby otrzymać nowe tablice, ludzie trąbili w szofary, dla przypomnienia sobie, że ponowne pogrążenie się w bałwochwalstwie jest niedopuszczalne. Tak więc, szofar zaczyna brzmieć na początku miesiąca Elul również dzisiaj, aby przypomnieć nam o naszej słabości i o tym, jak łatwo jest się potknąć.

Nowy Testament pokazuje nam, że jest tylko Jeden, który może całkowicie odpuścić nasze grzechy, nawet te, które są naszą istotą.  On może doprowadzić do oczyszczenia i uzdrowienia naszych dusz (Mt. 9, 6).

„O ileż bardziej krew Mesjasza, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu.(Hebr. 9:14)

Nasze modlitwy są teraz chwałą i dziękczynieniem. Dzięki Jego Odkupieniu -  otrzymanemu raz na zawsze, nie ma potrzeby już żadnej innej ofiary za grzech (Hebr. 10:18). Jeśli wyznajemy nasze grzechy, wystarczy nam odkupienia Mesjasza, aby radować  się z odnowienia naszych dusz przed Bogiem. (1 Jana 1:9).

W odkupieniu Mesjasza mamy Bożą łaskę, aby wybaczać sobie nawzajem jakiekolwiek przewinienia (Ef 4, 32). W rzeczywistości, z taką samą łaską, jaką mamy w odkupieniu Mesjasza, możemy nie tylko wybaczyć, ale także pocieszać każdego, kto ma wyrzuty sumienia (2 Kor 2, 7). W Pojednaniu Mesjasza jest pełnia przebaczenia. Nie tylko przywrócenie poprzednich relacji, ale  „przebaczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi”. (Dz. 26:18)

Więc bądźmy rzeczywiście gotowi! Święto Trąb  przypomina nam o dniu, w którym powróci Mesjasz ; przygotujmy więc nasze serca, abyśmy „…gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego (1 Jana 2:28). Dzień Pojednania przypomina nam dzień, w którym Izrael jako cały naród uwierzy w odkupienie Mesjasza i dlatego zostanie przywrócony przez Boga do służby (Zach.12:10, 13:1). A więc zasiewajmy te nasiona wiary, dzieląc się nowiną o Jeszua  ze wszystkimi z kim możemy, najpierw z Żydami, a także z nie-Żydami. Bóg kocha wszystkich ludzi, jak przypomina nam przez Święto Namiotów  i pewnego dnia Pan będzie panować nad wszystkimi i będzie uwielbiony przez wszystkich ludzi (Zach. 14:9).

W miarę przybliżania się Strasznych Dni w miesiącu Elul, przygotowując się do spotkania z Panem, zobowiążmy się do modlitwy nie tylko o to, abyśmy sami  byli gotowi, ale także o prawdziwe przebaczenie, które przychodzi tylko przez Mesjasza, dla Izraela i dla wszystkich ludzi.

... A ponieważ tak chcę z tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie twojego Boga, Izraelu! (Am.4:12)

Autor – Sam Nadler / wordofmessiah.org
Źródło: ieshua.org
Polska – Anna Skliarenko

Месяц Элул: готовясь к Его присутствию

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!