Parsza Waetchanan: Łaska Boża większa niż nieposłuszeństwo Izraela?

Parsza Waetchanan: Łaska Boża większa niż nieposłuszeństwo Izraela?

וָאֶתְחַנַּן (Waithanan / I modliłem się)

Powtórzonego Prawa 3:23 — 7:11

Dzisiaj zwrócimy uwagę na jeden z najbardziej zachęcających fragmentów w całej Torze – przełomowy czwarty rozdział  księgi Powtórzonego Prawa. Rozdziały 1-3 koncentrują się na sukcesach i porażkach wędrówki  przez pustynię. Rozdziały 4-29 skupiają się na przykazaniach Bożych i znaczeniu posłuszeństwa. A teraz w 4 rozdziale widzimy taką odmianę:

„A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie, weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. (Pwt.4: 1)

Jeśli Izrael ma cieszyć się życiem w ziemi obiecanej, musi przestrzegać przykazań Bożych.

Głównym wątkiem rozdziału 4 Powtórzonego Prawa jest ostrzeganie przed niebezpieczeństwem bałwochwalstwa i sporządzania obrazów. W wersetach 3-4 Izrael otrzymuje nakaz  pamiętania o grzechu Baal-Peora i losie tych, którzy czcili fałszywych bogów. W wersecie 9 i dalej Boży naród dostaje przykazanie, aby nie zapominać, jak Bóg ukazał się Izraelowi na Górze Synaj:

„I przemówił Pan do was z tego ognia; głos słów słyszeliście, lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko sam głos. ...Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia.”  (Pwt. 4: 12,15)

Mojżesz mówi: „Izraelu nie zapominaj, że kiedy ukazałem się na górze Synaj, nie widzieliście wizerunku, a więc nie ważcie się sporządzać  obrazów i posągów  w przyszłości”. Rozdział ten daje kilka ostrzeżeń o bałwochwalstwie, z których dwa są warte szczególnej uwagi. W wersecie 16 Bóg ostrzega Izrael, aby nie „zdeprawował się” czyniąc sobie bożki. W wersecie tym Pan wzywa Izrael, aby „nie zapomniał... przymierza Pana, Boga waszego, które On zawarł z wami".

Niestety, pomimo tych wszystkich bardzo wyraźnych ostrzeżeń, Mojżesz wypowiada proroctwo o przyszłym odstępstwie Izraela w ziemi obiecanej. W Powtórzonego Prawa 4:25-28 czytamy:

„Gdy zrodzisz synów i wnuki i usadowicie się na tej ziemi, lecz popełnicie grzech, sporządzając sobie podobiznę rzeźbioną jakiegokolwiek kształtu, i uczynicie to, co jest złe w oczach Pana, waszego Boga, pobudzając go do gniewu,  To biorę dziś niebo i ziemię na świadków przeciwko wam, że rychło doszczętnie wyginiecie w tej ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją wziąć w posiadanie. Długo w niej nie będziecie, gdyż zostaniecie całkowicie wytępieni. I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi. A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają.”

Chociaż w angielskim tłumaczeniu występuje słowo „jeśli” („Jeśli się ... zdeprawujecie"), to tekst hebrajski można przetłumaczyć po prostu jako „zdeprawujecie się”. Izrael zepsuje się, zapomni o przymierzu, zostanie rozproszony pośród narodów, co później potwierdza biblijna historia.

Jeśli nieposłuszeństwo jest proroczą nieuchronnością, to gdzie jest nadzieja Izraela? Według Powtórzonego Prawa  4:31, nadzieja Izraela jest w miłosiernym Bogu, który nigdy „was nie zniszczy”. Słowo przetłumaczone w tym wersecie jako „zniszczyć” — jest tym samym  słowem,  jak to użyte w wersecie 16, do opisania zepsucia Izraela (הִשחִית — psuć, uszkadzać). Jednak widzimy tutaj, że Bóg nigdy nie zachowa się w stosunku do Izraela tak, jak Izrael zachowuje się w stosunku do Niego. Ten sam werset mówi nam, że miłosierny Bóg nigdy nie zapomni o przymierzu, które zawarł  składając przysięgę  patriarchom, w przeciwieństwie do Izraelczyków, którzy zapomnieli o Synajskim przymierzu.

Ten miłosierny Bóg, który nie zniszczy i nie zapomni swego ludu, jest tym samym Bogiem, który przekonuje Izrael w 30 wersecie, że naród żydowski  zwróci się do Niego w dniach ostatecznych. Ten powrót nie ma żadnych warunków. Ta obietnica jest obietnicą opartą na Bożym miłosierdziu! Nadzieja Izraela nie zależy od podporządkowania się  synajskiemu przymierzu, lecz od miłosiernego Boga, który w dniach ostatecznych spełni swoje obietnice wobec patriarchów.

Tak więc, drogi przyjacielu, bez względu na to, jak bardzo się zgubiłeś, pozwól mi zachęcić cię na przykładzie Izraela — dla ciebie też jest nadzieja!

Źródło – ieshua.org od oneforisrael.org
Polska — Anna Skliarenko

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!