Dlaczego Bóg wybrał Izrael spośród innych narodów?

Dlaczego Bóg wybrał Izrael spośród innych narodów?

Podczas kiedy to czytacie, my przygotowujemy się do powrotu do Izraela, aby kontynuować naszą służbę wśród przywódców mesjańskich, której celem jest dotarcie do niewierzących w ziemi Izraela. I ktoś może zapytać, dlaczego każdego roku podróżujemy tak daleko. Zrozumienie Bożego planu dla Izraela odpowiada na to pytanie i sprawia, że ​​modlimy się i robimy wszystko, co możliwe, aby dotrzeć do narodu żydowskiego tu i na całym świecie.

Aby to lepiej zrozumieć, spójrzmy na Jakuba i Leę (Rod.29), tych, z których Bóg stworzył naród i ostatecznie dał światu Mesjasza.

Dlaczego Lea?

Chociaż Jakub kochał piękną Rachelę, ale to dzięki jej siostrze Lei o bezbarwnych oczach, Bóg wpłynął na historię Izraela i dużo obficiej błogosławił świat. Kapłaństwo, ustanowione przez jej syna Lewiego, przepowiedziało wieczne kapłaństwo i ofiarę Mesjasza (Hebr.8: 5,10:1). Panowanie, ustanowione przez jej syna Judę, zapewniło nadejście dynastii Dawida i wiecznego Króla, Mesjasza Jeszua.

W Księdze Rodzaju czytamy:

„A Pan widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś była niepłodna.” (Rodz. 29:31)

Chociaż Bóg pozwolił Racheli pozostać niepłodną przez długi czas, to Lei dał zdolność do poczęcia. Ale dlaczego Lei? Rachela, jak narody świata, była atrakcyjna, ale duchowo nieproduktywna. Lea była brzydka i niekochana. Zgodnie z obietnicą, Bóg wybrał Leę, ponieważ w swojej słabości najlepiej uosabiała naród Izraela.

Dlaczego Izrael?

Podobnie jak Leę, Bóg wybrał Izrael nie dlatego, że był największym z narodów, ale dlatego, że był najmniejszy (Pwt.7:7-8). Był ostatnim ze wszystkich narodów, który mógł pretendować na sukces (bez Boga).

Czy nie wydaje się ironiczne, że Bóg sprawił tak, że Abraham i Sara, starsza bezpłodna para, nie tylko poczęła dziecko, ale również „błogosławiła wszystkie narody ziemi.” (Rodz. 22:18)? W ten sposób, poprzez niesamowite nasienie Abrahama, Izaaka, Jakuba i Lei, miał przyjść błogosławiony Odkupiciel.

W każdym pokoleniu Bóg nadal wybierał najmniejszych. Niekochana Lea z bezbarwnymi oczami, która nie posiadała atrybutów zewnętrznego piękna, personifikowała naszego Mesjasza. Dokładnie tak jak Lea nie była atrakcyjna dla Jakuba, Izrael nie dostrzegł nic atrakcyjnego w Jeszua. Izajasz napisał, że Mesjasz: „nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy” i będzie „wzgardzony i odrzucony przez ludzi”, ale jednocześnie powiedzie mu się i wyda obfity plon, gdyż „ujrzy potomstwo” (Iz.53:1-10).

Boży wybór Lei pokazuje, że to nie  nasze zewnętrzne piękno, ale Boże wewnętrzne błogosławieństwo, przynosi prawdziwe i niezawodne osiągnięcia. Jeszua rozpoczął swoje Kazanie na Górze słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.” (Mat. 5:3).

Bóg kocha niekochanych i daje łaskę odrzuconym. Ci , którzy znajdują się w takim położeniu, naprawdę rozumieją, że bez Niego nie mogą nic zrobić (J.15:5).

Ale dlaczego ty?

Kiedy każdy z nas widzi siebie takim, jakim jest naprawdę, uznaje, że w rzeczywistości jest ubogi.  Jeszua osądza rzeczy w zupełnie innym kluczu, odmiennym od ludzkiego, jak pokazano w 1 Kor.1:20:

„Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?”

Jego Królestwo jest dane ubogim, a nie bogatym, słabym, a nie potężnym, niekochanym , a nie pożądanym.

Tak, „[Jego] moc okazuje się w słabości”, dlatego możemy stwierdzić, że „wystarczy nam [Jego] łaski” (2 Kor. 12:9). Kiedy przyznajemy naszą słabość i wybieramy zależność od Jego łaski, Bóg użyje nas, abyśmy byli świadkami Jego wiecznej miłości.

Wielu wierzących czuje się nieprzygotowanych, aby skutecznie świadczyć „zagubionym owcom  domu Izraela”. Na przykład Paweł dobrze znał Torę, hebrajski i rabiniczną teologię. I nawet posiadając całą tą wiedzę, był duchowo ślepy. I dopiero po tym, jak stał się fizycznie ślepy, otworzyły się jego oczy duchowe. Mógł wtedy ujrzeć ukrzyżowanego, który jest zwycięzcą, pokonał śmierć i uratował go, a pewnego dnia zbawi cały Izrael.

Dlatego Paweł nie wstydził się głosić Dobrej Nowiny. Wiedział, że moc do zbawienia wszystkich wierzących, nie leży w doświadczeniach lub wykształceniu, które może dać ten świat, ale tylko w Dobrej Nowinie  o zbawieniu — „najpierw Żyda, potem Greka” (Rzym.1:16). Podobnie jak w przypadku Pawła, nasza główna zdolność do skutecznego głoszenia Ewangelii narodowi żydowskiemu nie leży w naszej sile, dobrobycie i statusie, ale tylko w łasce, którą daje Bóg. Paweł musiał stać się jak Lea, aby Bóg mógł go używać. Tak jak u Pawła, Bóg czasami musi uniżać wszelką dumę,  ponieważ On nadal wybiera słabych i niekochanych świadków Jego miłości i siły dla ​​wszystkich, którzy mają uszy do słuchania.

Być niekochanym

Dzisiaj Lea znów jest niekochana. Po Holokauście narody świata wykazały tolerancję wobec Izraela. Ale dzisiaj Izrael i naród żydowski są wszędzie celem wojny szatana przeciwko Bogu. Kiedy Jeszua ujrzał swój naród, litował się nad nim, ponieważ był to lud „utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza.(Mat.9:36). Dzisiaj żniwa są obfite, ale zapotrzebowanie na pracowników pozostaje wysokie. Dlatego musimy skorzystać z okazji, aby służyć Bożą łaską narodowi żydowskiemu. Wszystkie lokalne kościoły powinny uczestniczyć w służbie Jego współczucia i łaski „utrudzonym i opuszczonym”

Bycie Jego narzędziem

Tak jak Bóg wybrał Abrahama i Sarę, Izaaka i Rebekę, Jakuba i Leę, wybiera nas dzisiaj, aby wskazać innym na Mesjasza. Jak On to robi? Bóg dotrzymuje swoich obietnic i wykorzystuje nas takimi, jakimi jesteśmy: biednych i słabych, ale wierzących w Jego, okrywającą wszystko łaskę i moc. Nie uznana  przez Jakuba w swoim czasie Lea, stała się Bożym narzędziem błogosławieństwa dla przyszłości Izraela; nierozpoznani przez Jakuba dzisiaj — my, współczesna „Lea” jesteśmy Bożym narzędziem do błogosławienia Izraela. Wierzmy w Jego obietnice i razem docierajmy do Jego zagubionych owiec, czy to w Izraelu, czy w Nowym Jorku, czy może w naszym sąsiedztwie.

Albowiem Bóg Lei — jest Zbawicielem świata.

Почему Бог выбрал Израиль среди других народов?

Autor - Sam Nadler / charismanews.com
Źródło — ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!