Parsza Ki Tawo: Jak unieważnić przekleństwo?

Parsza Ki Tawo: Jak unieważnić przekleństwo?

כִּי-תָבוֹא (Ki Tawo / Kiedy przyjdziesz)

Powtórzonego Prawa 26:1 – 29:9

Jak można unieważnić przekleństwo? W tym tygodniu parszę czyta się najciężej spośród wszystkich cotygodniowych rozdziałów Tory, ponieważ skupia się ona przede wszystkim na przekleństwach spowodowanych naruszeniem Bożego Prawa. Słowo „przekleństwo” pojawia się 36 razy w Biblii Hebrajskiej, a połowa z nich — w tym fragmencie. Jaka jest przyczyna wszystkich tych przekleństw? W Księdze Powtórzonego Prawa 27:26 Mojżesz mówi:

„Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić.” 

Te przekleństwa  są konsekwencjami  nieposłuszeństwa przykazaniom Bożym! Podobnie jak pierwsza księga Tory – Księga Rodzaju  koncentruje się na przekleństwach spowodowanych przez nieposłuszeństwo Adama, tak też ostatnia część Tory kończy się ostrzeżeniem o przekleństwach, które przyjdą, jeśli Izrael nie będzie posłuszny Bogu.

Staranne porównanie przekleństw przymierza z Pwt. 27-28 z późniejszymi pismami proroków Izraela wyraźnie pokazuje, że prorocy znali rozdziały Księgi Powtórzonego Prawa wystarczająco dobrze i często się do nich odwoływali, ostrzegając lub upominając lud Izraela. Spójrzmy na przykład na słowa Jeremiasza skierowana do Izraela w przeddzień niewoli babilońskiej:

„Uczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią, pośmiewiskiem i przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam.” (Jer.24:9).

Te słowa zostały zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa 28:

Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin.” (Pwt.28:37)

(W obydwu wersetach zastosowano wyrażenie הָיָה לְמָשָל וּשנִינָה — haja lemaszal usznina — stać się pośmiewiskiem; być przykładem szyderstwa i drwin ).

Inny przykład możemy znaleźć w pierwszym rozdziale Księgi Izajasza:

„W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego: tylko guzy i sińce, i świeże rany; nie opatrzone ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą. Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają; spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy. (Iz. 1:5-7).

Te słowa Izajasza pochodzą z kilku ostrzeżeń Mojżesza z 28 rozdziału Powtórzonego Prawa:

„Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na ciebie, aż będziesz zniszczony.” (Pwt. 28:61)

„Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni. (Pwt. 28:33)

Proszę zwróćcie uwagę, że słowa Izajasza używane do opisania stanu fizycznego Izraela – uderzyć pokonać i choroba są zaczerpnięte bezpośrednio ze słów Mojżesza z Księgi Powtórzonego Prawa 28:61, wszystkie te słowa pochodzą od tego samego hebrajskiego rdzenia „nakah”. Rany Izraela są bezpośrednim wynikiem odstępstwa. Przez swoje nieposłuszeństwo naród żydowski cierpi przez przekleństwa, których najpełniejszym wyrazem staje się ostateczna śmierć.

Gorzka prawda jest taka, że ​​my wszyscy jak owce zbłądziliśmy i odwróciliśmy się od Boga i dlatego wszyscy znajdujemy się w cieniu przekleństwa śmierci. Czy istnieje możliwość, aby uniknąć przekleństwa, na które wszyscy zasługujemy przez nieposłuszeństwo? Tak! Boże rozwiązanie jest dane w rozdziale 53 Księgi Izajasza:

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich.” (Iz.53: 3-6).

Prorok opisuje Mesjasza jako Tego, Który wziął na siebie nasze „choroby”, który był „wzgardzony” przez Boga. Warto zauważyć, że Izajasz opisując fizyczne cierpienia Mesjasza — choroby, upokorzenie, — użył tych samych słów, którymi opisywał  fizyczny stan Izraela w pierwszym rozdziale Iz., oraz tych samych słów, które Mojżesz wykorzystał do opisania przekleństwa nieposłuszeństwa w Księdze Powtórzonego Prawa. 28:61. Izajasz opisuje „przeklętego” Mesjasza! To niesamowite!

Jak możemy uniknąć przekleństw, które przychodzą przez nieposłuszeństwo? Według Izajasza, Bóg wysłał bezgrzesznego Mesjasza, aby wziął na siebie przekleństwo i cierpienie, na które my zasługujemy! Według słów Apostoła Pawła:

Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.” (Gal.3:13-14)

Źródło: ieshua.org od oneorisrael.org
Polska: Anna Skliarenko

Последнее пожертвование: 24.01. Спасибо!