Żydzi i chrześcijanie: „my przeciwko nim”?

Żydzi i chrześcijanie : „my przeciwko nim”?

Dla Żyda, który zna tylko fakty historyczne (omawialiśmy je w moim ostatnim artykule: „Żydzi: „Ktokolwiek, tylko nie On”), ale nie zna nauczania Jeszua, wniosek może być tylko jeden: u podstaw chrześcijaństwa leży antysemityzm. I dlatego, kiedy ktoś pokazuje Żydom miejsca z Biblii, odnoszące się do Mesjasza (Iz.7:14; Ps.54; Mich.5:2), to oni nie mogą sobie nawet wyobrazić, że te słowa odnoszą się do Jeszua. Znając historyczne wydarzenia, zastanawiają się , jak żydowskie Pismo Święte, może wskazywać na żydowskiego Mesjasza, który jest liderem antyżydowskiej religii?

Wyjątek czy reguła?

W całej historii było wielu chrześcijan, kochających naród żydowski, jak na przykład Corrie ten Boom, która ryzykowałam swoim życiem, żeby uratować Żydów w czasie Holokaustu, chroniąc ich w swoim domu. Dzisiaj wielu chrześcijan wskazuje Corrie jako wyraz ich własnego odniesienia do Żydów. Ale dla Żydów, niestety, tacy wierzący jak Corrie są tylko wyjątkiem, a nie regułą.

Pocałunek śmierci

Niektórzy chrześcijańscy przywódcy, mający dobre intencje, zareagowali na długą historię prześladowań narodu żydowskiego w chrześcijańskim świecie takim oświadczeniem : „ Nie obrażajmy jeszcze głębiej naszych żydowskich przyjaciół, głosząc im Ewangelię”. Ta całkowicie niebiblijna postawa, utrwala fałszywe przekonanie, że „Żydzi nie potrzebują Jezusa” i skutecznie odcina ich od jedynej nadziei na życie wieczne (Jana 14:6).

Kamienne serca

Są także inni wierzący z pogan, którzy ignorują historię, Biblijne wskazania, aby mówić prawdę w miłości (Ef. 4: 15), oraz zdrowy rozsądek. Starają się oni usprawiedliwiać istniejącą obojętność w stosunku do narodu żydowskiego. Zamiast tego, aby mówić im o zbawieniu, które człowiek otrzymuje, odwracając się od grzechów do Boga, głoszą im „kulturową Ewangelię”, która wzywa do odwrócenia się od swojego żydostwa i przyłączenia się do „chrześcijaństwa”.

Historia dała w dziedzictwo i Żydom i chrześcijanom przesłanie „my przeciwko nim”. Dlatego często odniesienie do Żydów jest takie, jakby bycie Żydem – było grzechem. Narzuca się im myślenie, że jeśli uwierzą w Jeszua, będą musieli odwrócić się od swojego żydowskiego dziedzictwa (zapomnieć o Pesach, Chanuce itd.). To jest bardzo mylące i daje nieprawidłowe rozumienie grzechu i przebaczenia. Pismo Święte mówi wyraźnie, że bycie Żydem nie jest grzechem, inaczej Jeszua byłby głównym grzesznikiem, ponieważ jest — Królem Izraela.

Boży nakaz: żyć w prawdzie i miłości

Jeśli, ze względu na wydarzenia historyczne Żydzi nie mogą „zobaczyć” Jeszua w Biblii, i jeśli obojętność i bierność w stosunku do Izraela nie jest Biblijna, to co powinniśmy robić jako wierzący?

Nasi żydowscy przyjaciele powinni widzieć w nas przedstawicieli Jeszua. Nasza oddana miłość i troska w odniesieniu do Izraela, jak również do wszystkich ludzi wokół nas, jest konieczna do pokonania potworności historii, które zostały wypowiedziane i wykonane „w imieniu Jezusa”. Nie pozwólmy, aby smutna historia ostatnich dziewiętnastu wieków, była jedynym świadectwem dla naszych żydowskich przyjaciół. Przeciwnie, bądźmy „żywymi listami” (2 Kor.3:2-3) demonstrującymi Bożą miłość do Izraela. My możemy pomóc Żydom ujrzeć Biblię „nowymi oczami” i uznać Jeszua Panem i Mesjaszem.

Szatan zrobił wszystko, co możliwe, aby zniszczyć świadectwo naszego Pana dla Izraela. Szatanowi udało się okłamać nawet kościelnych liderów, w odniesieniu do Bożego planu dla Izraela, ale Biblia mówi: „Ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie” (1J.4:4). Prawdziwi wierzący w Jeszua mogą swoim własnym świadectwem odnieść w Bogu zwycięstwo!

Ja osobiście wiem, na ile realnym jest to zwycięstwo, ponieważ wiele lat temu, wierzący z nie-Żydów, prosto i szczerze dzielili się ze mną Jezusem. Na początku śmiałem się z nich, bo świetnie „wiedziałem” z historii, co reprezentuje sobą chrześcijaństwo. Mino to, duchowe ziarna zostały zasiane w moim sercu, i bardzo szybko uwierzyłem w prawdę o Jeszua i zostałem zbawiony w cudowny sposób.

Oto trzy lekcje dla naszego życia, lekcje, które można wyciągnąć ze wszystkich kwestii, które omawialiśmy w tych artykułach:

  • Słowo Boże : Pismo Święte – to jedyny autorytet dla naszej wiary i działania.
  • Dzieło Boże : Ofiara Mesjasza – to co jedynie jest potrzebne dla naszego zbawienia przez wiarę.
  • Świadectwo Boże : Miłość – jedyne, realne świadectwo dla wszystkich ludzi „najpierw dla Żyda, potem dla Greka”

Wy również możecie wnieść swój wkład. Bóg strategicznie umieścił was w życiu waszych żydowskich przyjaciół, żeby pokazać Bożą miłość, i żaby mój naród, wybrany przez Boga, nigdy nie mówił: „Ktokolwiek, tylko nie On”, ale aby z pewnością i radością powiedzieli: „ Nikt inny oprócz Niego!

Autor: Sam Nadler / charismanews.com
Źródło – ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Евреи и христиане: «мы против них»?

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!