Modlitwa o zbawienie całego Izraela na Jom Kippur

Modlitwa o zbawienie całego Izraela na Jom Kippur

Jom Kippur, — Dzień Pojednania, uważany jest za najświętszy dzień w kalendarzu żydowskim. Opisany jest w Księdze Kapłańskiej w rozdziałach 16 i 23, i jest to jedyny dzień w roku, w którym Najwyższy Kapłan wchodził do Miejsca Najświętszego z krwią, próbując otrzymać odkupienie za grzechy Izraela.

Nawet dziś, naród żydowski pozdrawia się słowami: „Niech twoje imię będzie zapisane w Księdze Życia”, ponieważ Jom Kippur jest uważany za dzień, w którym Bóg zapieczętowuje ludzkie losy — dobre lub złe, na nadchodzący rok.

Wierzący w Jeszua wiedzą, że On jest naszym Najwyższym Kapłanem i przebłaganiem za nasze grzechy. Stał się naszą ofiarą krwi, więc jeśli wierzymy w Niego, nasze imiona są zapisane w Księdze Życia, a nasze grzechy są odkupione.

Jest to ważny i proroczy czas  na modlitwę o zbawienie narodu żydowskiego i Izraela.

Prosimy dołączcie do nas w modlitwie:

  • O to, żeby serca kamienne stały się sercami z ciała. O otwarcie duchowych oczu i uszu do przyjęcia i zrozumienia Jeszuy jako Mesjasza i Arcykapłana Izraela i wszystkich narodów (Ezechiela 36:26; Rzymian 11:25; Hebrajczyków 5:8-10).
  • O objawienie, że modlitwy, pokuta i dobre uczynki nie są odkupieniem za grzechy, ale konieczna jest ofiara krwi, a ten warunek wypełnił Jeszua (Kapłańska 17:11; Hebrajczyków 10:12-14; Tytusa 3:4-6).
  • Aby naród żydowski czytał 53rozdział Księgi Izajasza i żeby otrzymywał objawienie, że to właśnie Jeszua, jest Tym, o którym mówi się w tym rozdziale.
  • Aby wierzący z nie-Żydów, wskazywali na Jeszua swoim życiem i słowami, wzbudzając zazdrość w Izraelu (Rzymian 11:11).
  • O to, żeby w sercach wierzących Żydów i nie-Żydów było pragnienie postu, modlitwy, i żarliwego wstawiania się za Żydów, aby poznali Jeszua (Rzymian 10:1).

ykpray2

Ojcze, jest pragnieniem naszych serc, aby cały Izrael został zbawiony! W tym czasie jesiennych świąt, prosimy, poprowadź Twój wybrany naród na spotkanie z Tobą, żeby poznali, że Jeszua  jest — Drogą, Prawdą i Życiem, i byli zbawieni!

„I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.” (Ezech. 36:26)

„A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą” (Rz. 11:25).

„I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka.” (Hebr. 5:8-10)

„Gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie.” (Kpł. 17:11).

„Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.”(Hebr. 10:12-14)

„Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.” (Tyt. 3:4-6)

„Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.”(Rz. 11:11)

„Bracia! Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela.” (Rz. 10:1)

Źródło - ieshua.org / jewishvoice.org
Polska – Anna Skliarenko

Молитва за спасение всего Израиля на Йом Киппур

Последнее пожертвование: 24.01. Спасибо!