Parsza Nicawim-Waejlech: Czy Paweł źle zrozumiał Tanach?

Parsza Nicawim-Waejlech: Czy Paweł źle zrozumiał Tanach?

נִצָּבִים-וַיֵּלֶךְ (Nicawim-Waejlech)

Powtórzonego Prawa 29:10-30:20; 31:1-30

W tym tygodniu przejrzymy się dwóm fragmentom Tory z 29-31 rozdziałów Księgi Powtórzonego Prawa. W Liście do Rzymian 10:4-5 Paweł cytuje fragment z parszy szawua, z Pwt.30:12-14. Paweł używa tego cytatu, aby podkreślić, że celem Tory jest sam Mesjasz Jeszua. To znaczy, że teologia Tory, Przymierze Synajskie i cały Stary Testament powstały, aby wskazać nam Mesjasza. Wielu krytykowało Pawła i utrzymywało, że źle zrozumiał fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, a nawet go nadużył. Przyjrzymy się bliżej urywkowi z Pwt.30 i zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. W Liście do Rzymian 10: 6-8 czytamy:

„A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu swym: Kto wstąpi do nieba? To znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół; albo: Kto zstąpi do otchłani? To znaczy, aby Chrystusa wywieść z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy.”

W Księdze Powtórzonego Prawa są analogiczne rozdziały 4 i 30, które stanowią dwa ważne filary. Główny temat tych rozdziałów ma dwa aspekty: po pierwsze, Bóg obiecuje zebranie Izraela z rozproszenia z powrotem do ich Ziemi po pokucie narodu; a po drugie, Bóg obiecuje obrzezać ich serca, czyli dać im nowe serce. Interesujące jest to, że werset  Pwt. 4:30 mówi nam, kiedy te wydarzenia nastąpią: „Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu”. Jak słusznie zauważa Talmud, wyrażenie „u kresu dni” odnosi się do czasu Mesjasza.

Kluczem do zrozumienia znaczenia rozdziałów 4 i 30 Powtórzonego Prawa, jest zobaczenie jak inni prorocy Starego Testamentu rozumieli  i  interpretowali te rozdziały. Znamiennym jest fakt, że między proroctwami Jeremiasza z Jer. 29-30 i proroctwami z Pwt.4 i 30 istnieje wiele silnych podobieństw – dostrzegli to także starożytni rabini i odnotowali w Talmudzie Jerozolimskim. Dwa kluczowe tematy Jeremiasza 29-33 oraz rozdziałów 4 i 30 Księgi Powtórzonego Prawa – to powrót, pokuta Izraela i otrzymanie nowego serca, które kocha i szuka Boga. Rozważmy na przykład  Jer. 29:13-14, fragment opisujący skruchę i powrót Izraela do swojej ziemi, słowa zaczerpnięte bezpośrednio z Pwt. 4:29 i 30:1-3:

„A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam — mówi Pan — odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem — mówi Pan — i sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie.

I podobnie jak Pwt. 30:6 mówi o obrzezaniu serca, tak w Jer. 31:31-33 jest dana obietnica, że ​​Bóg da swojemu ludowi nowe serce:

Oto idą dni — mówi Pan — że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem — mówi Pan - lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem

Jasne odniesienie Jeremiasza do Pwt. 4 i 30 w kontekście jego przepowiedni o wspaniałej przyszłości Izraela mówi o tym, że Prorok Jeremiasz, tak jak apostoł Paweł kilka wieków później, rozumiał i interpretował  Pwt. 30 jako proroctwo o zawarciu nowego i lepszego przymierza.

Paweł nie mylił się w interpretacji Pwt. 30:12-14! Z pomocą Ducha Świętego zinterpretował ten fragmentu w ten sam sposób, w jaki prorok Jeremiasz prowadzony przez Ducha Bożego użył go w przededniu wygnania babilońskiego. Zarówno prorok, jak i apostoł poprawnie zrozumieli cel Tory: nowe przymierze i przyjście Mesjasza! Jak powiedział Paweł w Liście do Rzymian 10:9-11 :

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.”

Źródło: ieshua.org od oneforisrael.org
Polska: Anna Skliarenko

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!