Parsza Mecora: Czy życie bez Boga oznacza piekło?

Parsza Mecora: Czy życie bez Boga oznacza piekło?

מְּצֹרָע (Mecora / Trędowaty)

Księga Kapłańska 14-15

Czy życie bez Boga oznacza piekło? Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju mówią nam, że zostaliśmy stworzeni, by żyć oddając cześć Bogu, by przebywać w Jego obecności. Posługa Adama w ogrodzie — (Rodz.2:15) miejscu, w którym Bóg przechadzał się między cherubami, stała się wzorem służby kapłańskiej w Przybytku. Jednak grzech doprowadził do zanieczyszczenia. Adam został wygnany i musiał żyć poza Ogrodem, z dala od szczególnej Bożej obecności. Życie stało się prawdziwym piekłem!

Celem Bożego wyboru Izraela, było naprawienie tej sytuacji. Dlatego Bóg nakazał Mojżeszowi zbudować Przybytek, gdzie ponownie mógłby chodzić ze Swoim ludem pośród cherubinów. Jednak święta obecność Boga w Przybytku wymagała, aby Izrael był świętym i czystym narodem, królestwem kapłanów. Dlatego też Bóg wybrał kapłanów, aby dbali o czystość Przybytku, i starali się utrzymywać nieczystych i zhańbionych jak najdalej od Przybytku (Kapł.15:31). Rozdziały 11-15 Księgi Kapłańskiej znane są jako Prawa Czystości, specjalne instrukcje dla kapłanów, aby umieli oddzielać czyste od nieczystego (Kapł.10:10). Po uważnym przeczytaniu tych rozdziałów możemy uczciwie powiedzieć, że Księga Kapłańska 11-15 jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych fragmentów w całej Biblii. Słowo „nieczysty” pojawia się w nim 64 razy, a słowo  „trąd” występuje 29 razy. Widzimy tutaj śmiertelne konsekwencje upadku Adama — nieczystość z całą ziejącą od niej obrzydliwością.

Co dzieje się, jeśli ktoś lub coś, zostanie uznane za nieczyste? W tym cotygodniowym rozdziale, zatytułowanym Mecora, mówi się o tym dość jasno. Uznane za nieczyste przedmioty oraz osoby, musiały zostać usunięte z obozu, ze wspólnoty ludzi czczących Boga, z dala od Bożej obecności. Dlatego raz za razem, widzimy powtarzane słowa „na zewnątrz” i „wygnać” (Kapł.13:46, 14:3, 8:40-41,45,53). W poniższym fragmencie, bardzo precyzyjnie jest wyrażona istota tego, co oznacza bycie nieczystym:

„Trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, brodę zasłoniętą i winien wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem.” (Kapł.13:45-46)

metzora2

Tekst mówi, że człowiek uznany za nieczystego miał rozedrzeć swoje ubranie, ogolić głowę i zasłonić twarz. Dlaczego? Księga Kapłańska 10:6 i Ezechiela 24:15-18 mówi, że taki był obyczaj żałobny po zmarłym. Bycie nieczystym oznaczało życie poza społecznością ludzi czczących Boga, poza Bożą obecnością. Nieczysty człowiek był chodzącym trupem, doświadczającym piekła na ziemi. W świetle tego, możemy powiedzieć z całą pewnością, że Adam i Ewa naprawdę umarli w dniu, w którym zostali wypędzeni z Ogrodu-Świątyni, nieczyści i wyrzuceni z chwalebnej obecności Boga!

Ale chwileczkę! Biblia mówi również, że wszyscy jesteśmy nieczyści!

„I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr.” (Izajasza 64:6)

Z powodu naszego grzechu wszyscy jesteśmy duchowo trędowaci. W Księdze Objawienia 21:22-27 czytamy, że ludzie nieczyści są skazani na wieczną śmierć poza Nowym Jeruzalem. Wszyscy zasługujemy na wysłanie do wiecznej duchowej kolonii dla trędowatych — zwanej piekłem!

Czy jest zatem jakaś nadzieja? Dzięki Bogu, jest! Paweł pisze w 2 Liście do Koryntian: 5:21:

„On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.”

Alleluja! Jeszua wciąż jeszcze chce uczynić nieczyste czystym! Nadal dotyka trędowatych. Przez wiarę w Jeszua, Bóg kropi nas czystą wodą i oczyszcza nas z wszelkiej nieczystości. I jak obiecał przez proroków Ezechiela i Zachariasza, w przyszłości uczyni to samo dla Izraela (Ezechiela 36:25), kiedy popatrzą na Niego, na Tego, Którego przebodli! (Zach.12:10)

Źródło: oneforisrael.org
Polska - Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!