Ruch Chabad Lubawicz

Ruch Chabad Lubawicz

Chabad (skrót od hebrajskich słów „hochma, bina i daat” — „mądrość, zrozumienie, wiedza”) – to żydowski ruch religijny, który został zainicjowany pod koniec 18 wieku, i w tamtym czasie był częścią szerszego ruchu chasydzkiego, istniejącego w Europie Wschodniej. Chasydzki judaizm charakteryzuje się praktykami mistycznymi, poświęceniem życiu wspólnoty, a także dynastycznym i charyzmatycznym przywództwem. Ruch ten nazywany jest także niekiedy chasydyzmem Lubawickim, ponieważ Lubawicz to miasteczko w dawnej w Rzeczpospolitej (później wcielone do Rosji), gdzie ruch ten utrzymywał się prawie przez sto lat. Chasydyzm (istnieje wiele jego odłamów) jest głównie reakcją na zimny racjonalizm ortodoksji i rosnący liberalizm żydowskiego oświecenia (Haskali) [1].

Ruch chasydzki kultywuje radośniejsze wyrażanie wiary żydowskiej, co dla wielu jest bardzo atrakcyjne. Utwierdza również, że człowiek może komunikować się z Bogiem poprzez modlitwę mistyczną.

W czasie powstania chasydyzmu, Żydzi byli rozczarowani fałszywymi mesjańskimi zapowiedziami  wielu żydowskich przywódców. Jednak wciąż mieli nadzieję, że przyjdzie ich Mesjasz. Ruch chasydzki dał wyraźny kierunek tym mesjańskim aspiracjom i wezwał swoich zwolenników, aby pilnie przestrzegali przykazań, co w jakiś sposób miało doprowadzić do szybszego przyjścia Mesjasza. Chabad naucza, że ​​ Mesjasz przyjdzie wtedy, kiedy każdy Żydzi będą przestrzegać Tory.

W 20 wieku, Rabin Menachem Mendel Schneerson, siódmy i ostatni Rebe, zachęcał do jedności wśród Żydów i uznał za swoją misję nakłonienie wszystkich Żydów do przestrzegania Tory, aby przyszedł Mesjasz. Jednak Rebe Schneerson sam był uważany przez wielu jego naśladowców za Mesjasza. Zmarł w 1994 roku, nie wyznaczając swojego następcy.

Wielu jego wyznawców nadal wierzy, że to on jest Mesjaszem, i że naprawdę powstanie z martwych. Na Brooklynie i w różnych częściach Izraela można zobaczyć plakaty ze zdjęciami Rebe Schneersona, na których widnieje napis „Król Mesjasz przyszedł”. Niemniej jednak Rebe nie może być uważany za Mesjasza, ponieważ nie spełnia wymogów biblijnych.

Wśród nich są następujące:

Mesjasz musi pochodzić z linii Dawida (Izajasza 9: 7, Izajasza 11: 1, Psalm 131: 11, Rodzaju 49:10). Rebe Schneerson nie odpowiada temu.

Mesjasz powinien narodzić się w Betlejem (Micheasza 5: 2).  Rebe  Schneerson nie urodził się w Betlejem.

Mesjasz musi żyć bezgrzesznym życiem, umrzeć za grzechy swego ludu i powstać z martwych (Izajasza 53). Rebe Schneerson tego nie zrobił.

Rebe Schneerson był pod wieloma względami wielkim żydowskim przywódcą, ale z pewnością nie był Mesjaszem. Te proroctwa i wiele innych było i będzie wypełnionych w Jeszua — Jezusie, jedynym prawdziwym Mesjaszu Izraela!

[1] Haskala (hebr. השכלה, «oświecenie»), oświecenie żydowskie – ruch intelektualny Żydów europejskich w późnych latach XVIII wieku, opowiadający się za przyjęciem przez nich oświeceniowych ideałów, integracją ze społecznościami nieżydowskimi, polepszeniem edukacji dotyczącej spraw świeckich, nauczaniem języka hebrajskiego i historii żydowskiej. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Haskala)

Движение Хабад Любавич

Źródło — ieshua.org od chosenpeople.com
Polska — Anna Skliarenko

Последнее пожертвование: 24.01. Спасибо!