Trójca. Tak po prostu raz, dwa, trzy?

Trójca. Tak po prostu raz, dwa, trzy?

Jeśli chodzi o Jeszua, idea tego, że ​​mógł On być Bogiem w ludzkim ciele, jest czymś najtrudniejszym do przyjęcia dla Żydów. Wiara w Trójcę kojarzy im się z oczywistym bałwochwalstwem.

Monoteizm stanowił zasadniczą różnicę między wiarą Abrahama i wszystkimi pogańskimi kultami, którymi Abraham  był otoczony w starożytnej Mezopotamii. Każdy Żyd wie, że nie ma innego Boga oprócz Boga Izraela, a Kościoły  z wielością swoich ikon, obrazów przypominających bożki  (jak — dziecko na rękach u Maryi, Jeszua na krzyżu) wzbudzają w narodzie Bożym odrazę. Można to porównać z odwiedzeniem przez wierzącego takiego miejsca kultu, którego ściany są zawieszone wizerunkami znaków zodiaku. Opozycja Żydów wobec Trójcy jest zakorzeniona w świadomości, że Bóg Izraela jest Bogiem zazdrosnym i nie wolno oddawać czci komukolwiek innemu. Jak więc możemy być pewni, że pojawienie się Jeszui na historycznej scenie i doktryna o Trójcy nie są sprzeczne ze stanowczymi wymogami Tory, aby czcić tylko Jedynego Boga?

Czy Trójca jest dla was zagadką?

Angielski kaznodzieja David Pason słusznie zauważył, że często jesteśmy zmieszani i  czujemy się niezręcznie niewytłumaczalnością Trójcy. Jak Bóg może być trojaki i jeden jednocześnie?  „Nie wiemy!” — jesteśmy zmuszeni się z tym zgodzić. Trójca jest porównywana z liśćmi koniczyny, które są podzielone na trzy części; z wodą, lodem i parą, które są różnymi postaciami H2O; zdolnością kobiety do bycia matką, córką i żoną w tym samym czasie. Jednak żadna z tych analogii nie obrazuje poprawnie istoty tajemnicy Trój-jedynego Boga, Którego znamy i kochamy.

Jednakże, nalega Pason, trójca jest jedną z największych prawd, które musimy głosić, ponieważ tylko my, pośród wszystkich wyznawców innych bogów, mamy możliwość ogłoszenia, że ​​Bóg jest miłością!

Aby kochać, potrzebujemy obiektu miłości, ale ponieważ Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem, to żył w jedności pełnej miłości, na długo przed stworzeniem świata! W głębi Swej istoty jest Miłością i nie potrzebuje ingerencji z zewnątrz. Każdy może powiedzieć, że jedyny Bóg jest kochający w Swojej naturze, ale powiedzieć, że On JEST miłością, to wyjątkowy przywilej tych, którzy wierzą, że może On dawać i otrzymywać Swoją miłość w Samym Sobie.

Wszystkie trzy postaci spotykamy na stronach całego Tanach

Nie znajdziemy w Biblii słowa „trójca”, ale w rzeczywistości wszystkie trzy osoby są obecne w świętych tekstach od samego początku. Księga Rodzaju mówi, że Bóg stworzył niebo i ziemię przez Swoje Słowo. Również w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana jest napisane, że tym Słowem jest Jeszua, że ​​On był Bogiem i z Bogiem od samego początku, dokładnie w momencie stworzenia. Ponadto widzimy trzecią osobę Trójcy, Ducha Świętego unoszącego się nad wodami w drugim wersecie Biblii. Nie macie pewności? Pierwsze słowa hebrajskiej Biblii to:  אלוהים ברא שיתברא -  „Na początku Bóg stworzył ...”. Jest tutaj użyte imię Boga — Elohim i jest, o dziwo, w liczbie mnogiej. Nadal nie jesteście przekonani? Postanowiono stworzyć ludzkość. „... Stwórzmy człowieka na  Nasz obraz i Nasze podobieństwo ...”  Bóg w Swoim imieniu powiedział to w formie liczby mnogiej. Tym razem tekst hebrajski jest niezwykle jasny.

Później, pojawiają się odniesienia do Jeszua jako do  „Anioła Pana”, który właściwie mógł być jednym z wielu aniołów Wszechmocnego, ale ci, którzy spotykali właśnie Jego, -po pierwsze, nazywali Go samym Panem, a -po drugie, oddawali Mu cześć. Jest po prostu niemożliwe, aby zwykły Boży anioł, nawet wyższej rangi, zaakceptował uwielbienie, należne tylko samemu Bogu. Jeśli chcecie zrozumieć, co mam na myśli, spójrzcie na to, co się dzieje, gdy „Anioł Pana” pojawia się przed Hagar w 16 i 21 rozdziałach Księgi Rodzaju; przed Abrahamem w rozdziale 18, i zwróćcie uwagę na Tego, kto zatrzymuje rękę Abrahama, gdy ten chce zabić Izaaka w 11 wersecie 22 rozdziału Księgi Rodzaju. Spójrzcie także na rozmowę między rodzicami Samsona i Aniołem Pańskim w 13 rozdziale Księgi Sędziów i zastanówcie się, kto był czwartą osobą w ognistym piecu, z którego wyszło cało trzech przyjaciół Daniela. Czytając te teksty i dialogi, przyjrzyjcie się, w jaki sposób ludzie zwracają się do tego anioła, kiedy mówi On o sobie, a zobaczycie, że zachodzi coś niezwykłego. Ten anioł mówi tak, jakby był Bogiem, a ludzie wyrażają się tak, jakby spotkali się z Bogiem. Ponieważ tak właśnie jest: On jest Bogiem, a te spotkania naprawdę się wydarzyły.

Dowiadujemy się również o trzeciej osobie, o Duchu Świętym (Ruach Ha Kodesz), pełnoprawnej osobie w Tanach. Duch Boży schodzi  na ludzi i daje im moc, aby prorokowali, i czynili wolę Bożą. Inspiruje rzemieślników którzy budują przybytek, ogarnia Saula w 10 rozdziale 1 Księgi Samuela, i o Nim mówi Dawid w swoich Psalmach, a także  prorocy („Duch Pana nade mną, bo Pan mnie namaścił”, Iz 61:1). Wiele razy pojawia się w Biblii, pomagając ludziom wypełniać wolę Bożą.

Wszystkie trzy postaci są również widoczne w tym wersecie:

Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego! Od samego początku nie mówiłem w skrytości, odkąd się to dzieje, Ja tam jestem! A teraz Wszechmogący, mój Pan, posłał mnie i jego Duch. «(Iz.48:16)

Tutaj, Bóg (Ojciec), Ten, którego On posłał, kto był z Nim od samego początku (Jeszua) i Jego  Święty Duch. Wszystkie trzy osoby są w Starym Testamencie.

Bóg raz za razem obiecuje, że  przyjdzie i zamieszka pośród Swego ludu, używając słów, które porażają waszą wyobraźnię, jeśli nie jesteście gotowi na przyjęcie bóstwa Jeszui. Bóg Mówi:

„Wesel się i raduj, córo Syjonu! Bo oto przychodzę oraz zamieszkam pośród ciebie – mówi WIEKUISTY. A w ów dzień, wiele narodów przyłączy się do WIEKUISTEGO, by stać się Moim ludem; jednak tylko wśród ciebie będę mieszkał i poznasz, że to do ciebie wysłał mnie WIEKUISTY Zastępów.” (Zach.2:14-15)

Właśnie to było od zawsze zamierzeniem Boga, przyjść i żyć pośród nas w ciele Jeszua. W tych wersetach można jednocześnie dostrzec tożsamość i autonomię Boga Ojca i Syna, ponieważ Syn wypowiada te słowa od siebie, ale mówi także, że jest posłany przez Pana Zastępów (WIEKUISTEGO).

Wzmiankę o Synu Bożym można znaleźć kilka razy w Tanach:

Psalm 2:12 — „Składajcie hołd Synowi, aby się nie gniewał i byście nie zmylili drogi; gdyż łatwo zapłonie jego gniew. Szczęśliwi, co u niego szukają schronienia”.

Przysłów 30:4 — „Kto wstąpił do niebios i zeszedł? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto zgarnął wody do szaty? Kto utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego Imię, albo jakie jest Imię Jego Syna – jeśli to wiesz!”

Daniela 7:13 — „Widziałem także w nocnym widzeniu, że oto na obłokach nieba przychodził ktoś podobny do Syna Człowieka, i podszedł do Wiekuistego, i przyprowadzono go przed Niego”

Niewiarygodne, ale prawdziwe.

Pomimo tego, że  ta myśl wydaje się obca większości Żydów (i szczerze mówiąc, jest nieco zagmatwana dla większości wierzących), uważne studiowanie Słowa Bożego pokazuje nam, że Jeszua nie pojawił się na historycznej scenie dwa tysiące lat temu nieoczekiwanie. Zgodnie z Jego własnymi słowami: „...  Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham się urodził Jam Jest.» (Jan 8:58).

(W tekście użyto cytatów z Nowej Biblii Gdańskiej oraz z Biblii Warszawskiej)  

Троица. Просто, как раз, два, три?

Źródło: ieshua.org od oneforisrael.org
Polska: Anna Skliarenko

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!