Co przeszkadza Żydom rozpoznać w Jeszua — Mesjasza?

Co przeszkadza Żydom rozpoznać w Jeszua - Mesjasza?

Ofiara za grzech stanowi jeden z podstawowych dogmatów Biblijnego Judaizmu. Jednak dzisiaj, Żydzi w większości odeszli od tej zasady. Jak do tego doszło?

W swoim ostatnim artykule, omówiłem temat tego, jak pojawił się i rozwinął fałszywy kult Ustnej Tory, wprowadzany przez rabinów w okresie od 516 p.n.e. do roku 70 r. n.e. Spojrzenie na Pismo Święte przez pryzmat i interpretację Ustnej Tory, wniosło bardzo poważny wkład w odrzucenie przez Żydów Jeszua jako Mesjasza.

Teraz rozważymy kolejny okres w żydowskiej historii: od 70 roku do 135 roku — od upadku Jerozolimy do początku «spoganienia» kościoła. Wydarzenia tego okresu do tej pory utrudniają mojemu narodowi zobaczyć Jeszua – jako ofiarę przebłagalną za grzech.

Ofiary w Świątyni.

Wiara narodu na przestrzeni całej historii została oparta na systemie ofiarniczym w Przybytku, a następnie w Świątyni. Człowiek mógł zbliżyć się do Boga tylko po złożeniu ofiary. Jak współcześni Żydzi, rozumiejąc to wszystko, mogliby uznać, że ofiary przebłagalne nie mają odniesienia do Judaizmu?

Kiedy w 70 roku Świątynia została zniszczona, duchowi przywódcy narodu żydowskiego stanęli przed ogromnym wyzwaniem: jak mogą pozostawać ludźmi wiary, bez składania nakazanych ofiar na ołtarzu w Świątyni? Niewiarygodne, ale ta nowa interpretacja sensu i znaczenia składania ofiar, którą liderzy religijni stworzyli 2000 lat temu, wpływa na żydowski sposób myślenia i teologię do dzisiejszego dnia.

Symboliczne składnie ofiary.

Jeszcze do zburzenia Świątyni, składanie ofiar było uznawane za symboliczne. Żydowski filozof Filon z Aleksandrii (20 r. p.n.e. – 40 r. n.e.) uczył, że ofiary świątynne były w swojej naturze symboliczne. Pisał, że „składanie na ofiarę zwierząt domowych (owiec, kóz, byków) i łagodnych ptaków symbolizuje pokorę osoby składającej ofiarę”. Ponieważ te łagodne zwierzęta były przyjmowane w świecie zwierząt jako „prześladowane”, to rabini zaproponowali w swoich interpretacjach uznać, że „prześladowany jest przyjęty przez Boga…” (Wajikra Rabba27:5).

evrei-mess2

Ofiary wtórne

Modlitwa

Ponieważ ukorzenie się i pokuta zawsze były konieczne przy składaniu ofiar (3.Moj.23:27), zatrzymanie składania ofiar doprowadziło do wyodrębnienia pokuty jako podstawowego elementu potrzebnego do odkupienia. I dlatego samą „modlitwę” zaczęto uważać nawet za „bardziej efektywną, niż składanie ofiary” (Talmud Br. 32 b).Rabini i autorzy Talmudu napisali na ten temat bardzo wiele, na podstawie konkretnych miejsc Biblii, jak na przykład Psalm 51:19 : „Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony (…)”.

Obrzędy religijne

Wraz z modlitwą, także inne praktyki religijne, na przykład post, zaczęły być postrzegane jako równoważne zamienniki ofiar. Już samo studiowanie miejsc Tory poświęconych składaniu ofiar, rabini zaczęli interpretować jako złożenie ofiary: „ten, który poświęca się studiowaniu Tory, nie powinien przynosić ani ofiar całopalnych, ani ofiar z ziarna, ani ofiary za grzech, ani ofiary obowiązkowej” (Talmud Men.110 a). A deklamacja na głos modlitwy „Szema” („Słuchaj Izraelu” 5Moj.6:4) i noszenie Tefilin, zostało uznane jak jednoznaczne temu, że: „człowiek zbudowałby ołtarz i złożył na nim ofiarę” (Talmud Br.15 a).

Ofiary archaiczne

Majmonides (Mosze ben Majmon, znamienity rabin XII wieku) posunął się nawet do tego, że ogłosił system ofiarniczy archaiczną religią, której Bóg oduczył Izrael. I w ślad za nim, współcześni żydowscy autorzy, jak na przykład Trud Wais-Rozmaryn, uważają wiarę w Jeszua i doktrynę o odkupieniu cudzych grzechów, za przesadną i nierozumną: „Idea odkupienia cudzych grzechów, innymi słowy, zwrot długu nie przez samego grzesznika, a przez jego zastępcę, jest niezgodna z żydowską logiką”. (Judaizm i chrześcijaństwo: różnice” str.52). Ale wszyscy ci uczeni i rabini przeoczyli fakt, że w Piśmie Świętym Bóg dał prawdy odnośnie pokuty i wskazał na konieczność przelania krwi jako ofiary za grzech, i w żaden sposób pokuta nie jest oddzielna od przyniesienia ofiary. Dla Boga ciągle nadrzędne znaczenie ma zastępcza ofiara odkupienia, nawet jeśli stwarza to dla nas pewne niedogodności.

evrei-mess3

Ofiary Biblijne

Dlaczego Bóg jest tak żarliwym zwolennikiem ofiar? Ponieważ nie można ignorować Bożego Słowa i Bożych priorytetów. Bóg nam powiedział jak On chce, żebyśmy do Niego przychodzili. Człowiekowi nie jest dane określanie takich rzeczy.

Jeśli na przykład ktoś rozbije wam okno, które jest warte 400 $, a w formie odszkodowania zaproponuje 25 $, będzie to przejawem czystej arogancji z jego strony. Przecież to nie on powinien proponować wam sumę, wystarczającą według niego za rozbite okno, ale to wy powinniście określić cenę okna i wartość rekompensaty.

Doktryna odkupienia została utracona przez mój naród (sens Iz.53). I dlatego, z punktu widzenia wielu Żydów, wierzący w Jeszua zbyt dużą wagę przywiązują do grzechu, a śmierć Jeszua jest postrzegana jako zupełnie niepotrzebna. Jednak uważna lektura Biblii, przekonuje nas, że nie można zbliżyć się do Boga bez ofiary:

„Gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie.”(3 Moj. 17:11)

Jak napisano

Zadziwiające, ale nawet uczniowie Jeszua z trudem mogli przyjąć konieczność odkupieńczej śmierci Mesjasza i obietnicę Jego zmartwychwstania:

„Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać”.(Łuk.24:44-46)

I tak jak Jeszua uczył wtedy swoich uczniów, naród żydowski potrzebuje nauczania i dzisiaj : ważne nie są ludzkie tradycje, ale to, czego uczy Biblia. Proszę módlcie się, żeby mój naród zrozumiał nie tylko realność osądzenia za grzech, ale też potrzebę odkupienia, i że Bóg pozwolił na zniszczenie Świątyni, ponieważ pełna i ostateczna ofiara przebłagalna za grzech, została złożona poprzez śmierć Mesjasza.

W końcowym artykule tej serii, omówimy ostatni okres w historii Żydów, — prześladowanie Żydów   (od 135 r. n.e. do dnia dzisiejszego) i jego konsekwencje — niewiarę Żydów w Jeszua do dziś.

Autor: Sam Nadler / charismanews.com
Źródło – ieshua.org
Polska — Anna Skliarenko

Что мешает евреям признать Йешуа Мессией?

Последнее пожертвование: 27.12. Спасибо!