Problem «trzech dni i trzech nocy»

Problem «trzech dni i trzech nocy»

W Mateusza 12:40 możemy przeczytać takie słowa Jeszua: Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce.”

W świetle tego miejsca Biblii, często zadawane jest pytanie: Czy Jeszua mógł znajdować się w grobie całe trzy dni i trzy noce (czyli dokładnie 72 godziny), jak podano w Piśmie? Ponieważ uważa się, że śmierć Mesjasza miała miejsce w piątek, a w niedzielę rano On zmartwychwstał, wydaje się, że to, co jest napisane w Ewangelii Mateusza 12:40 jest niedokładne.

W tradycyjnej myśli żydowskiej, część dnia jest równa całości. Należy zwrócić uwagę na następujące fragmenty z Talmudu, które rozwieją wszelkie wątpliwości:

 • Mo’ed Katan 9b: „Abba Szaul jest zdania, że ​​każda część dnia można być uznana za cały dzień ... Halacha potwierdza opinię Abby Szaula, równiez mędrcy zgadzają się z Abba Szaulem.”
 • Nazir 5b: „On uważa część dnia jako równowartość całemu dniu.”
 • Nida 33a: «Widząc, że mamy określoną regułę, kiedy  część dnia jest uważana za całość.”

Zatem, zgodnie z tradycją żydowską, „trzy dni i trzy noce” oznacza nie więcej niż „trzy dni” albo kombinacja dowolnej części trzech oddzielnych dni.

A takie frazy spotykamy w Tanach:

 • „Potem oddał ich pod straż na trzy dni. A trzeciego dnia rzekł do nich Józef: Jeśli chcecie żyć, uczyńcie tak, bo ja boję się Boga.” (Rodz.42:17-18)
 • „Ale w trzy dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są z bliska i że mieszkają wśród nich. Wyruszyli więc synowie izraelscy i trzeciego dnia dotarli do ich miast; a miastami tymi były: Gibeon, Kefira, Beerot i Kiriat-Jearim.” (Joz.9:16-17)
 • „Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie; przez trzy doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie… Trzeciego dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu pałacu królewskiego naprzeciw pałacu królewskiego, król zaś siedział na swoim królewskim tronie w pałacu królewskim naprzeciw wejścia do pałacu.” (Estery 4:16; 5:1)
 • „A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag … Dali mu także kawał kołacza z figami i dwa pęczki rodzynków; a gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od trzech dni i trzech nocy nie jadł nic i nie pił. I rzekł do niego Dawid: Czyj jesteś i skąd się tu wziąłeś? A on odrzekł: Jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity; pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem trzy dni temu.” (1 Sam. 30:1, 12-13)


Generalnie, nie ma potrzeby odwoływania się do Talmudu lub Tanach dla zrozumienia tej kwestii. Nowy Testament również o tym mówi. Jeśli, jak jest przyjęte,  Mesjasz był w grobie trzy dni i trzy noce, albo pełnych siedemdziesiąt dwie godziny, wówczas Mesjasz, jak już zostało powiedziane, zmartwychwstał na początku czwartego dnia. Ale Nowy Testament konsekwentnie twierdzi inaczej:

 • Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych.” (Mat. 16:21)
 • „I zabiją go, ale On trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych.” (Mat. 17:23)
 • „I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych.” (Mat.20:19)
 • „Powiadając: Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie, i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony.” (Łk. 9:22)
 • „A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało.” (Łk. 24:21)
 • „Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić.” (Dz.10:40)
 • „I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism.” (1 Kor.15:4)

Proszę, zwróćcie uwagę na wyrażenie „trzeciego dnia”. To się wydarzyło „trzeciego dnia ”, a nie „czwartego dnia”. Dlatego zmartwychwstanie powinno było dokonać się gdzieś w przedziale 72 -dwu godzinnego okresu, aby móc stwierdzić, że zaszło  „trzeciego dnia”.

Idea tego, że Mateusza 12:40 mówi nam o pełnych trzech dniach i trzech nocach (lub o 72-dwu godzinnym okresie czasu), jest tak zwaną „czystą literalnością” . Jednakże, tekst ten należy rozumieć jako hebraizm lub potoczny hebrajski, gdzie wyrażenie „trzy dni” ma to samo znaczenie jak w Tanah, jak było pokazane wyżej. Te hebraizmy nie powinny być postrzegane jako przeciwieństwa, lecz jako potoczne formy wypowiedzi,  szeroko rozpowszechnione w wielu językach.  Mówimy „wschód słońca” chociaż wiemy, że słońce nie wznosi się, ale że to Ziemia kręci się wokół swojej osi, zbliżając się do słońca. „Czysta literalność”  wymagałaby  interpretacji wyrażenia w taki sposób, że ​​ziemia powinna być zatrzymana, a słońce powinno się  obracać , żeby  „wzejść” w godzinach porannych.

Ja trzymam się dosłownej formy interpretacji Biblii. A dosłowna interpretacja oznacza „dosłowną interpretację Pisma Świętego w jego dosłownym znaczeniu”.  Rozumiem przez to, ze kiedy Biblia używa metafory, to należy interpretować ją jako metaforę. Przykład tego można zaobserwować w psalmie 91:4 „Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.”

Mimo, że autor mówi o „piórach” i „skrzydłach”, to nie oznacza, że Pan – jest niebiańską kurą, ale że ochroni Swój naród, jak kura chroni swoje małe pod swoimi skrzydłami. Dokładnie tak samo wygląda to w przypadku „trzech dni i trzech nocy” – to hebraizm, oznaczający w okresie trzech dni, i  dlatego świadczy o tym, że Mesjasz powstał z martwych „na trzeci dzień”. Ukrzyżowanie mogło być w piątek , a zmartwychwstanie w niedzielę rano, albo nawet w sobotę;  Jego zmartwychwstanie jest nadal wpisane w „trzy dni”.

Ale najważniejsze jest to, — że Mesjasz zmartwychwstał, tak jak obiecał (Łk 9:22 i inne, patrz wyżej), a zatem, jest prawdziwym Zbawicielem i Panem wszystkiego „pierworodnym z umarłych”. (1 Kor 15:20)

Autor — Sam Nadler / wordofmessiah.org
Źródło: ieshua.org
Polska – Anna Skliarenko

Проблема «трёх дней и трёх ночей»

Последнее пожертвование: 24.01. Спасибо!