Szabat – Boży odpoczynek!

Szabat – Boży odpoczynek!

photo — slgckgc

Czym jest Szabat? W języku rosyjskim słowo to ma proste tłumaczenie — „zatrzymać każdy rodzaj działania” lub „być w stanie spoczynku”. I to się dzieje w sobotę, w siódmy dzień tygodnia.

Właśnie w ten dzień Bóg zdecydował odpocząć od swoich prac po zakończeniu procesu tworzenia ziemi.

Czy Bóg potrzebował odpoczynku?

Myślę, że nie. Jak wiemy z wielu miejsc w Piśmie Świętym, Bóg się nie męczy. Ale jestem pewien, że w tym jest Boży zamysł, żeby pokazać potrzebę odpoczynku – dla nas ludzi.

I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.” (Rodz.2:2-3)

Te pierwsze wersety pierwszej Księgi Biblii ukazują, że Bóg nie tylko pobłogosławił ten dzień jako czas odpoczynku, ale także poświęcił go. To jedyny tego rodzaju przykład. Pan wyróżnia dzień odpoczynku, oddziela go od innych dni.

Sobota jest wielkim świętem religijnym dla narodu Izraela. Oczywiście nie wszyscy Żydzi przestrzegają tego, ale wiele dzieci Izraela czci ten dzień ze szczególna świętością.

My, Żydzi mesjanistyczni tego dnia świętujemy czas z Bogiem. To jest najwyższy odpoczynek duszy ludzkiej – spotkać się ze swoim Wszechmogącym!

Być z Panem, w maksymalny sposób starać się zjednoczyć duszą z Nim, zgodnie z nauczaniem Biblii — przeprowadzić w tym dniu święte zgromadzenie. To jest nasze świętowanie szabatu!

Sobota jako święto, stoi na równi z innymi religijnymi dniami Izraela, jak powiedziano w Księdze Kapłańskiej 23:1-3.

„Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dnia siódmego będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, uroczyście ogłoszone święto. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać. Jest to sabat Pana we wszystkich waszych siedzibach.”

Czyli co się okazuje?  Żydzi mają 52 święta w roku, jeśli każda sobota jest liczona jako święto? Tak! Ale to nie jest święto do odprawiania uroczystości i prowadzenia świątecznego stylu życia. To jest święto, aby swoją duszę i swoje życie wznieść do Pana Boga!

photo — slgckgc

photo — slgckgc

A czym jeszcze jest dzień sobotni, w oparciu o Pismo Święte? Sobota jest również znakiem między Bogiem, a narodem Izraela.

„Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie szabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam. … Synowie izraelscy będą przestrzegać szabatu, zachowując szabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne.” (Wyj. 31:13-16)

Słowo „znak” wskazuje na to, że jest to znak dany z góry, wieczna pieczęć na Izraelu, że szabat jest dniem całego narodu!  Słowo „przymierze” oznacza umowę, a słowo „wieczne” znaczy, że wykonanie tego polecenia trwa wiecznie i nie można tego zmienić.

Jeszcze wiele ważnych rzeczy można powiedzieć o sobocie, ale najważniejsze jest, — żeby każdy z nas miał dzień odpoczynku. I nawet jeśli nie jesteś Żydem, nadal ważne jest, aby mieć dzień odpoczynku z Bogiem. Człowiek jest tak skonstruowany, że regularnie się męczy. Nie jest wieczny, jego siły się wyczerpują, traci czujność i męczy się emocjonalnie. Czas spędzony tylko między Tobą, a Bogiem, daje możliwość zatrzymania się, przemyślenia, uwielbienia Boga, zwrócenia się do duchowej sfery wewnątrz siebie, przyjrzenia się sobie i odnalezienia odpoczynku  w modlitwie. Prawdziwego odpoczynku, którym jest Jezus Chrystus.

Szabat jest czwartym przykazaniem, danym przez Pana. Ale jak ważne jest, żeby pamiętać, co Bóg powiedział na samym początku „Będziesz miłował Pana Boga swego...” Wszystkie pozostałe przykazania mieszczą się w prostym zwrocie „Będziesz miłował”. Człowiek musi miłować – doprowadzi go to do posłuszeństwa i zrozumienia działań w życiu.

I na koniec trzeba powiedzieć, że najważniejsze jest poznanie Pana Szabatu. Oddawać tylko Jemu cześć i wierzyć tylko w Niego! Biblia mówi o Jezusie: „Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu” (Mt.12:8)

On – Jezus (Jeszua) jest Panem odpoczynku i pokoju. W każdej sytuacji, w której się znajdujesz, idź do Bożego odpoczynku w modlitwie. Zorganizuj sobie święte spotkanie z wierzącymi przyjaciółmi i szukajcie Boga, a zobaczysz Pana Szabatu. Samego Jezusa, który po mistrzowsku umie ogrzać nas Swoim pokojem i odpoczynkiem. Wybierz sobie dzień na odpoczynek, a nie będziesz żałować – wiele rzeczy wróci na swoje miejsce, ponieważ czas spędzony samotnie z Bogiem, zmienia całe życie człowieka.

Błogosławieństwa dla Ciebie! Prawdziwego szabatu w życiu i poznania Pana Szabatu!

Autor: Anatolij Emma
Tłumaczenie: Joanna Jędrzejewska

Шабат – Божий покой!

donate

Последнее пожертвование: 18.02. Спасибо!